For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

6.3 Forholdet til det strafferettslige legalitetsprisippet

Next page:
Previous page: 6.2 Forholdet til ytringsfriheten Next page: 6.4 Rettstekniske hensyn

6.3 Forholdet til det strafferettslige legalitetsprisippet.

Opphavsrettskrenkelser er straffesanksjonert og omfanget av eneretten, slik dette er angitt i åvl § 2, angir også grensen for det straffbare. Etter Grl § 96 kan man ikke straffes uten etter lov, hvilket også betyr at man ikke kan gå ut over gjerningsbeskrivelsen i straffebudet. En utvidelse av enerettene ut over det som har dekning i ordlyden vil kunne komme i konflikt med dette.(50)

Når det hevdes at man kan ha en ?dynamisk tolkning av fremføringsbegrepet?(51) av fremføringsbegrepet er dette bare en omskriving av at man mener å kunne stille seg ganske fritt i forhold til ordlyden. Dette vil i alle fall ikke være et akseptabelt utgangspunkt ved anvendelse av en straffesanksjonert lovbestemmelse.

Prinsipielt kan man tenke seg at man ikke kan ilegge straff for noe som ikke omfattes av ordlyden, mens man i forhold til andre bestemmelser ikke er bundet av det strafferettslige legalitetsprinsippet. Men det er en lite hensiktsmessig løsning, og det ville måtte innebære en åpen erkjennelse av at man går ut over det ordlyden gir dekning for.

Høyesterett er i Rt 2005 s. 42 napster.no også inne på at man bør være restriktiv når det gjelder å strekke eneretten og dermed området for det straffbare. Det heter i dommens avsnitt 54:

?Når ulovlig tilgjengeliggjøring kan være forbundet både med straff og med erstatningsansvar, bør det kunne gis en noenlunde tilfredsstillende begrunnelse for hvorfor bruk av den ene metoden rammes, men ikke den andre.?

Høyesterett konstaterer så at det ikke er gitt noen tilfredsstillende begrunnelse.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 6.4 Rettstekniske hensyn Next page:

Previous page: Previous page: 6.2 Forholdet til ytringsfriheten