For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

6. Finnes det gode grunner for å si at lenking er en tilgjengeliggjøring?

Next page:
Previous page: 5. Implisert lisens Next page: 6.2 Forholdet til ytringsfriheten

6. Finnes det gode grunner for å si at lenking er en tilgjengeliggjøring?

6.1 Innledning.

En lenke gir de facto ikke tilgang til det verk lenken refererer til. Den gir bare informasjon om hvor man kan finne et verk som andre har gjort tilgjengelig, og informasjonen gis på en måte som gjør det enklere å spørre etter dokumentet dersom man ønsker å skaffe seg dette. Anser man lenking som tilgjengeliggjøring ved fremføring vil det representere en utvidet anvendelse av åvl § 2 som innebærer at eneretten utvides ut over det ordlyden og forarbeidene gir holdetpunkter for. Legger man til grunn at informasjon om lenkeadressen i seg selv ikke kan være en tilgjengliggjøring, blir spørsmålet om hvorvidt det at informasjonen gis i et format som gjør det enklere å sende en forespørsel skal kunne begrunne en slik utvidelse av eneretten.

Hvis eneretten skal gå ut over ordlyden på denne måten bør det kunne anføres ganske tungtveiende grunner. I Rt 2005 s. 41 napster.no uttalte Høyesterett i avsnitt 54 (sitert ovenfor i avsnitt 4) at det den ankende part ikke hadde kunnet gi noen tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor lenking skulle anses å omfattes av eneretten. Jeg har også til gode å se anført noen gode reelle grunner for dette.

Det har vært skrevet mye om hvordan dette rent rettslig skal kunne presses inn under eneretten, mens det har vært sagt lite eller ingen ting om hvorfor man eventuelt bør gjøre det. Jeg har heller ikke selv klart å finne noen gode argumenter for hvorfor eneretten bør strekkes på denne måten, slik at det følgende først og fremst blir momenter som taler mot en slik utvidelse.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 6.2 Forholdet til ytringsfriheten Next page:

Previous page: Previous page: 5. Implisert lisens