For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Jon Bing: Ansvar for ytringer på nett

Next page:
Previous page: 2008V Sp1 - kommentar Next page: RINF 1200 - Opphavsrett

Jon Bing: "Ansvar for ytringer på nett"

Anvendelse i faget RINF1100.

Jeg vil først understreke at boken ikke formelt er "pensum" i faget våren 2008. Vi endrer ikke "pensum" midt i semesteret. Man skal til eksamen kunne basere seg på det som var angitt som "pensum" ved semesterstart. Det er derfor ikke slik at man kjøpe og lese denne boken. Når det er sagt så gir boken på de områder den dekker en mer egnet fremstilling enn det som pr i dag er "pensum". Man vil derfor ha nytte av å lese den og det anbefales derfor at man leser den.

På noen områder anbefales boken som innledning, men må suppleres med dagens pensum. På andre områder kan den erstatte dangens pensum og følgelig leses i stedet for dette. Boken diskuterer også en del spørsmål som faller utenfor rammen for RINF 1100.

Boken går ikke i tilstrekkelig grad inn i den grunnleggende ytringsfriheten og dens begrunnelse til at den kan erstatte dagens pensum på dette omårdet.

Kringkastingsregulering er ikke dekket i boken, slik at man der må holde seg til dagens pensum (i praksis til lovteksten).

Kap 1 gir en nyttig bakgrunnsinformasjon.

Kap 2.

Kapittelet gir en generell introduksjon. Begrepet "funksjonell ytring" og det som omfattes av dette faller utenfor området for RINF 1100.

Kap 3.

3.1 ?rekrenkelser

Kapittelet gir en oversikt, men går ikke i tilstrekkelig grad inn i spørsmål om skillet mellom vurderinger og beskyldninger, om i hvilket grad det kreves sannhetsbevis (pressens aktsomhet) og om terskel for sanne ærekrenkelser. Det bør derfor suppleres med dagens pensum.

3.2 og 3.3

Disse områdene har ikke fått noen selvstendig plass i dagens pensum og faller derfor utenfor.

3.4 Pornografiske ytringer

På dette punktet kan boken erstatte dagens pensum.

3.5. Interlegale aspekter.

Dette faller utenfor pensum.

3.6 Rasisitiske ytringer

På dette punkt er fremstillingen knappere enn dagens pensum og kan derfor bare leses som en innledning som må suppleres med dagens pensum.

3.7, 3.8 og 3.9

Disse faller utenfor pensum (men 3.9 er relevant for RINF 1200).

3.10 Retten til eget bilde

Dette kan erstatte dagens pensum.

3.11

Faller utenfor pensum.

Kapittel 4

Dette faller i sin helhet utenfor pensum.

Kapittel 5.

Kan erstatte dagens pensum.

Kapittel 6.

Faller utenfor dagens pensum.

Kapittel 7 og 8.

Kan erstatte dagens pensum.

Kapittel 9

Faller utenfor pensum.

Kapittel 10

Kan erstatte dagens pensum.

Kapittel 11

Faller utenfor dagens pensum.

Kapittel 12

Faller strengt tatt utenfor, men det anbefales likevel at dette leses.

Next page: RINF 1200 - Opphavsrett Next page:

Previous page: Previous page: 2008V Sp1 - kommentar