Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Verneting

Next page:
Previous page: Tvisteløsing ved alminnelige domstoler eller voldgift? Next page: Pengekrav

Verneting vil si det sted hvor en eventuell sak skal anlegges. Hovedregelen er at sak skal anlegges på saksøktes sted. Men også dette kan reguleres i kontrakten, og begge parter vil vanligvis se seg tjent med å ha «hjemmebane».

Så lenge partene er i samme land, vil verneting først og fremst få betydning for hvilken av partene som vil få reiseutgifter i tillegg til vanlige utgifter ved rettergang. Men om det blir spørsmål om i hvilket land en sak skal føres, får spørsmålet større betydning.

Det er ikke noen nødvendig sammenheng mellom lovvalg og verneting. Det er fullt mulig å avtale at sak må reises i Oslo, og at engelsk rett skal anvendes. Eller man kan avtale at sak må reises i New York, og at saken skal løses etter norsk rett. Men dette er nok ikke så veldig praktisk. Som regel vil lovvalg og verneting følges ad. Hvis det er avtalt verneting, men ikke lovvalg, vil man gjerne legge til grunn at domstollandets rett skal gjelde, se f.eks. ND 1974 s. 74 Voldgift(243) på s. 79??80.

Uansett lovvalg, så vil man anvende prosessreglene i det land hvor saken føres. Det betyr bl.a. at det er domstollandets bevisrett som gjelder. Videre kan grensen mellom hva som skal regnes som materielle, og hva som skal regnes som prosessuelle spørsmål trekkes forskjellig. Dette kan noen ganger gi situasjoner som kan være vanskelige å håndtere.

Rett til motregning regnes visstnok som et prosessuelt spørsmål i engelsk rett, mens vi i Norge regner dette som et materielt spørsmål. Hvis en norsk domstol skal avgjøre en sak etter engelsk rett som bl.a. gjelder rett til motregning, vil man få den situasjon at norsk internasjonal privatrett tilsier at spørsmålet skal avgjøres etter engelsk rett. Men etter engelsk rett er det et prosessuelt spørsmål som skal avgjøres etter domstollandets rett.

Hvis en domstol i et land skal løse kontraktsrettslige konflikter etter et annet lands rett, kan man i praksis ikke alltid regne med at domstolen fullt ut vil klare å gjennomføre dette. En norsk dommer som skal avgjøre en sak etter f.eks. engelsk rett, vil nok forsøke å løse spørsmålene etter engelsk lovgivning og engelsk rettspraksis. Men selv om man bygger på engelske rettskilder, vil måten å tolke disse kildene på lett bli preget av norsk juridisk tenkemåte. ? avtale norsk rett med verneting utenfor Skandinavia, kan vanskelig anbefales. En engelsk dommer vil ikke ha noe kjennskap til norsk rett, og alle rettskilder og beskrivelser av gjeldende rett vil være på et språk som vedkommende dommer etter all sannsynlighet ikke forstår.

Velger man voldgift, kan dette problemet unngås ved å sørge for at voldgiftsretten har et eller flere medlemmer som behersker vedkommende lands rett. Det er ikke noe i veien for å benytte utenlandske voldgiftsdommere selv om voldgiftsretten settes i Norge.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Tvisteløsing ved alminnelige domstoler eller voldgift?Next page: Pengekrav Next page:

Next page: Pengekrav Next page: