Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Oppmannsavgjørelser

Next page:
Previous page: Modeller for tvisteløsning(238) Next page: Tvisteløsing ved alminnelige domstoler eller voldgift?

Det er ganske vanlig at kontrakter inneholder bestemmelser om at partene skal forsøke å løse konflikter gjennom forhandlinger. Dette finner man både i SSA K95 pkt. 15.5 og i KDL K94 pkt. 19. Så lenge det ikke står mer enn at man skal forsøke å løse konflikter gjennom forhandlinger, som i KDL K94 pkt. 19, har bestemmelsen i praksis liten selvstendig betydning. Med mindre forholdet mellom partene allerede har skåret seg fullstendig, vil man alltid forsøke å finne en løsning i minnelighet. I SSA K95 pkt. 15.5 er det satt en frist på 2 måneder før saken eventuelt kan bringes videre inn for domstolene. Jeg tviler på at en slik frist har så stor praktisk betydning. Hver av partene vil uansett kunne bryte forhandlinger som de finner formålsløse, og bringe saken videre. En frist som den man finner i SSA K95 pkt. 15.5 kan gi en gjenstridig part muligheten til å trenere saken i to måneder i tilfeller hvor det er åpenbart at forhandlinger ikke vil føre fram.

Ordlyden tilsier at saken ikke kan bringes inn for domstolene før det er gått 2 måneder. Men en domstol kan ikke avvise en sak med den begrunnelse at slike forhandlinger ikke er ført. Manglende forhandlinger vil være et kontraktsbrudd, og ikke en prosessuell feil. Spørsmålet om den kontraktsfestede plikt til å føre forhandlinger er oppfylt, må derfor avgjøres som en del av sakens realitet. En annen sak er at den som hevder at forhandlinger ikke er ført, vil kunne motsette seg domstolsbehandling uten å gå om forliksrådet, jfr. tvml § 274 nr. 1. Videre vil det kunne ha betydning for omkostningsavgjørelsen. Om spørsmålet noen gang skulle komme på spissen, vil det ikke være lett å avgjøre når forhandlingene startet og dermed hvor lenge forhandlinger har vært ført. Ved påstått mislighold vil det i praksis alltid ha vært kontakt mellom partene, og det har gjerne vært forsøkt å finne minnelige ordninger. Om dette skal kunne kalles forhandlinger, vil det være ikke lett å avgjøre.

I noen kontrakter bestemmes det at man skal få en oppmannsavgjørelse før saken eventuelt bringes inn for domstolene eller voldgift. Det kan særlig være hensiktsmessig med slike tvisteløsningsmekanismer for konflikter som måtte oppstå under prosjektets gang, og som kan ha betydning for prosjektets videre fremdrift. I SSA U97(utk) pkt. 9.8 og KDL U97 pkt. 6.6.3 har bestemmelser om oppmannsavgjørelser ved omtvistet endringsordre (i KDL avtalen kalt ekspertavgjørelse). Slike avgjørelser vil eventuelt kunne bringes videre inn for domstol eller voldgiftsrett. Tilsvarende bestemmelse finner man i NS 3430 pkt. 40.2.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Modeller for tvisteløsning(238)Next page: Tvisteløsing ved alminnelige domstoler eller voldgift? Next page: