Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kap 32. Forsikring

Next page:
Previous page: Kap 31. Eksportregler Next page: Kap 33. Tvisteløsning

Hensikten med å avtale hvilke forsikringer partene skal tegne, er å sikre at den annen part skal være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen, og eventuelt ansvar på annet grunnlag. I utgangspunktet er det ingen grunn til å pålegge partene plikt til å forsikre seg mot egne tap. Behovet for å regulere forsikring må derfor vurderes ut fra kontraktens ansvars- og risikofordeling.

Selv om en «knock for knock» regulering, se avsnitt 27.1, er utviklet for å regulere forsikringsbehovet, kan man si at den reduserer behovet for kontraktsregulering av forsikringsspørsmålene. Hvis hver av partene bærer sine egne tap, så må de selv kunne velge hvordan de velger å gardere seg mot tapet.

Utgangspunktet må imidlertid modifiseres noe. Selv om leverandøren har risikoen for utstyr m.m. inntil levering (eller et annet nærmere angitt tidspunkt), så kan det være i kundens interesse at dette holdes forsikret. Dersom utstyr m.m. ikke er forsikret, øker risikoen for at leverandøren ikke vil være i stand til å oppfylle og heller ikke dekke et eventuelt ansvar, hvis tingene skades. Det vil være i leverandørens interesse at utstyr som er salgspantsatt holdes forsikret. Og i praksis vil leverandøren alltid ha et ansvar som bør være forsikret. En klargjøring i avtalen om hvem som skal tegne forsikring kan også bidra til at man unngår dobbeltforsikring.

Sikkerhet for forskuddsbetaling og eventuelt ansvar for eventuelt misligholdsansvar forutsettes dekket ved økonomiske garantier, se avsnitt 13.4, og holdes derfor utenfor forsikringsspørsmålet.

De forsikringer man da i tillegg kan ha behov for, er for det første forsikring av det arbeid som er utført og utstyr som er installert. Kontrakten kan regulere hvem som skal ha plikt til å tegne slik forsikring.

Den andre forsikringen vil være en ansvarsforsikring for eventuelt erstatningsansvar utenfor kontrakt. Kunden bør kreve at leverandøren har en slik forsikring. En ansvarsforsikring bør den forsikrede tegne selv.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 31. EksportreglerNext page: Kap 33. Tvisteløsning Next page:

Next page: Kap 33. Tvisteløsning Next page:

Previous page: Previous page: Kap 31. Eksportregler