Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kap 28. Uaktsomhet ved kontraktsinngåelsen (culpa in contrahendo)

Next page:
Previous page: Erstatning ved uaktsom skadevoldelse Next page: Kap 29. Når misligholdet er et faktum - litt om krisehåndtering

b

En part kan opptre uaktsomt allerede ved avtaleinngåelsen. Dette kan lede til ansvar i to hovedtyper av tilfeller. Det første er at det ikke kommer i stand noen avtale, og at en part gjennom sin uaktsomme opptreden har bidratt til å påføre en annen part kostnader. Disse spørsmål behandles ikke nærmere.(232)

Den andre situasjonen grenser mot opplysningssvikt og illojalitet.(233) Culpa in contrahendo kan få selvstendig betydning der uaktsomheten gjelder egen evne til å oppfylle kontrakten. Den som allerede ved kontraktsinngåelsen burde forstått at han ikke ville være i stand til å oppfylle avtalen, kan ikke påberope seg kontraktens ansvarsbegrensninger. I RG 1983 s. 741 Oslo anvendte retten et culpa in contrahendo synspunkt, og saken illustrerer hvordan slike synspunkter kan begrunne et omfattende ansvar. Retten uttalte på s. 753

«Allerede under kontraktsforhandlingene utviste KD [leverandøren] culpa in contrahendo. KD unnlot å gjøre oppmerksom på at man på denne tid ikke hadde noen standardprogrammer for Kienzle 6100/8, en opplysning KD måtte forstå var vesentlig for NI i deres vurdering av KD's tilbud mot andre tilbud. På den tid kontrakten ble oversendt til NI, hadde KD bare så vidt innledet samarbeidet med det danske firmaet Nyrup Rasmussen, sammen med dansk Kienzle og engelsk Kienzle. Det KD hadde tilbudt NI som sine egne standardprogrammer for Kienzle 6100/8, var i virkeligheten Nyrup Rasmussens programmer for en Nixdorfmaskin skrevet i programmeringsspråket Basic. Disse programmene måtte for å kunne brukes av NI, konverteres til Kienzle 6100/8, samt til programmeringsspråket cobol, samt tilpasses fra danske til norske forhold.

Videre finner retten at KD utviste culpa in contrahendo da de gikk inn på en leveringstid for det samlede anlegg, med samtlige programmer ferdig uttestet og tilpasset NI, inklusive full dokumentasjon, som de i det minste burde ha forstått var umulig å overholde. (...)

Videre finner retten at KD utviste culpa in contrahendo ved at de ikke bibragte NI klar og entydig informasjon om det behov for egeninnsats hos NI som KD siden etterlyste.»

I saken ble leverandøren ilagt fullt ansvar, uten hensyn til ansvarsbegrensninger.


Erstatningsbeløpet, kr. 959.659,-, var i samsvar med saksøkers påstand. Men saksøker kunne antageligvis ha krevd og fått medhold i langt mer. I følge dommen (s. 747) hadde kunden siden installert et anlegg fra en annen leverandør og oppnådd en rasjonaliseringsgevinst på 1,2 mill det første året. Dersom den første leverandøren hadde oppfylt i henhold til kontrakten, skulle denne gevinsten ha kommet to år tidligere. Men en så klar konstatering av uaktsomhet, kan det ikke være tvilsomt at leverandøren også kunne ha vært holdt ansvarlig for 2 års tapt rasjonaliseringsgevinst.


Prekontraktuelt ansvar


More >>
Forfatter: Lasse Simonsen
Det alminnelige prekontraktuelle ansvar. Ansvar ved gjennomføring av anbudskonkurranser

Formålet med denne avhandlingen er å foreta en erstatningsrettslig analyse av atferd i den prekontraktuelle fase, og det reises spørsmål om skuffede forventninger i denne fasen nyter et erstatningsrettslig vern. Når det gjelder ansvar for anbudskonkurranser omhandler boka de særlige regler som er utviklet for kontrahering. Har litteraturliste, lov- og stikkordregister, samt domsregistre med norske og utenlandske avgjørelser.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 1033 pages RefNr: 9788200229285
Medium: Book (hardcover)
Series:

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Erstatning ved uaktsom skadevoldelseNext page: Kap 29. Når misligholdet er et faktum - litt om krisehåndtering Next page: