Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Erstatning ved uaktsom skadevoldelse

Next page:
Previous page: Grenser for ansvarsfraskrivelse Next page: Kap 28. Uaktsomhet ved kontraktsinngåelsen (culpa in contrahendo)

Kontraktspartene kan påføre den annen part skade ved uaktsomhet under utførelsen av arbeidet. Det kan være skade på bygning, på annet utstyr m.m. Dette vil i utgangspunktet være erstatningsansvar utenfor kontrakten, i den forstand at det ikke gjelder erstatning for manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser.

Utgangspunktet er at man hefter på vanlig uaktsomhetsgrunnlag, og at arbeidsgiver, i henhold til skl § 2??1, hefter for sine ansattes uaktsomme skadevoldelse under utførelse av arbeidet. Men det er ikke noe til hinder for at også dette ansvaret reguleres i kontrakten, så lenge det bare omfatter skade som rammer en av kontraktspartene.

I praksis vil man bare kunne regulere ansvar for tingskade og rent formuetap. Skade som rammer f.eks. en av partenes ansatte vil ikke kunne reguleres.

I SSA K95 pkt. 13 har en bestemmelse som regulerer dette ansvaret. Ansvarsgrunnlaget er bare det som følger av alminnelig erstatningsrett, og reguleringen er slik sett unødvendig. Men bestemmelsen inneholder også en begrensning av ansvar, slik at ansvaret beløpsmessig er begrenset til kontraktssummen. Verken i KDL's avtaler eller i SSA U97(utk) finner man en tilsvarende bestemmelse.

Jeg ser liten grunn til at ansvaret skal begrenses slik det er gjort i SSA K95 pkt. 13. Hvis en som f.eks. skal utføre enkle kablingsarbeider gjør store skader på kundens innredning, er det liten grunn til å begrense erstatningen slik at kunden ikke får mer enn det han skal betale for kablingen. Dette er skader som normalt vil være dekket av partenes ansvarsforsikringer. Man bør etter min mening heller kreve at partene skal ha tilstrekkelig ansvarsforsikring til å dekke skader, fremfor å begrense ansvaret.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Grenser for ansvarsfraskrivelseNext page: Kap 28. Uaktsomhet ved kontraktsinngåelsen (culpa in contrahendo) Next page: