Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Forsett og grov uaktsomhet

Next page:
Previous page: Beløpsregulering Next page: Grenser for ansvarsfraskrivelse

Ingen av de omhandlede kontraktenes ansvarsbegrensninger gjelder dersom det er utvist forsett eller grov uaktsomhet. Sannsynligvis kunne man heller ikke ha fraskrevet seg ansvar for dette.(225) Et sentralt spørsmål blir da hva som skal til for at det skal foreligge slik kvalifisert skyld.(226)

Et spørsmål er om det er nok at forsett eller grov uaktsomhet gjelder selve handlingen (eller unnlatelsen), eller om det også må omfatte skadefølgen. Det synes klart at det i alle fall for omsorgsforpliktelser ikke kan kreves grov skyld med hensyn til skadefølge. For resultatforpliktelsene er det mer usikkert.

En rettsstridig prioritering av egeninteresse på bekostning av medkontrahenten vil kunne anses som forsettlig eller grovt uaktsom.(227) Hvis en leverandør bevisst lar være å iverksette mulige og rimelige tiltak for å hente inn forsinkelse i forhold til avtalt fremdriftsplan, må det etter min vurdering anses som forsett med minst grov uaktsomhet om skadefølge. Men en konkrete vurderingen blir vanskelig, for det vil slett ikke alltid være klart hva slags tiltak leverandøren kunne ha satt i verk. Man kan f.eks. ikke kreve at en leverandør skal prioritere ned andre oppdrag slik at han i stedet misligholder overfor andre kunder.

Jeg mener at slik grov egenskyld også må omfatte de tilfeller hvor en leverandør lar være å varsle om at en leveranse blir forsinket, også om forsinkelsen skyldes omstendigheter som ellers ville fritatt leverandøren, se foran i avsnitt 21.4.

En annen praktisk viktig situasjon er at man setter til side avtalte kvalitetssikringsprosedyrer. Hvis man bevisst unnlater å følge avtalte prosedyrer, må dette anses som forsettlig kontraktsbrudd selv om man regner det for lite sannsynlig at feil skal inntre.(228)

Ved rådgivning og andre konsulenttjenester kommer man inn under det strenge profesjonsansvaret. I Rt 1988 s. 7, Rt 1989 s. 1318 og Rt 1994 s. 1430 la Høyesterett til grunn at det var grovt uaktsomt å gi råd uten å ha de nødvendige kunnskaper.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: BeløpsreguleringNext page: Grenser for ansvarsfraskrivelse Next page:

Next page: Grenser for ansvarsfraskrivelse Next page:

Previous page: Previous page: Beløpsregulering