Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Beløpsregulering

Next page:
Previous page: Tapsposter Next page: Forsett og grov uaktsomhet

Bakgrunnsretten setter ingen beløpsmessig grenser for mulig ansvar. Men det er vanlig å ta slike begrensninger inn i kontrakter. Beløpet kan angis som en funksjon av kontraktssummen (hvis det er angitt en kontraktssum), eller som et fast beløp.

I IT-bransjen har det etablert seg en praksis med et maksimalt ansvar lik kontraktssummen (100%). Dette taket finner man i SSA K95 pkt. 9.4, 10.6 og 11.6, i KDL K94 pkt. 15.4.d og i SSA U97(utk) pkt. 16.5. I KDL U97 pkt. 16.4.d er det forutsatt at ansvarsgrensen skal angis i bilag. I andre bransjer synes tradisjonen å tilsi langt lavere tak. I NS 3430 er ansvaret begrenset til utbedringskostnader, og erstatning for tap gis bare ved grov uaktsomhet, se pkt. 32.4 og 32.6. Dermed er det ikke noe særlig behov for en beløpsgrense. I NLM 94 pkt. 48 er ansvaret ved hevning som følge av forsinkelse begrenset til 7,5% av kontraktssummen, mens grensen ved hevning som følge av mangel i pkt. 62 er begrenset til 15%. I NF 92 er ansvaret for utbedringsarbeider i art. 25.4 begrenset oppad til 15%, og ansvaret ved eventuell hevning er i art. 26.3 begrenset oppad til 25%.

Når det er satt et maksimalt ansvar, kan det bli spørsmål om hvilke beløp som skal regnes med innenfor beløpsgrensen. En vanlig bestemmelse er f.eks. at eventuell dagbot kommer til fradrag i erstatningssummen, se SSA K95 pkt. 10.6 og KDL K94 pkt. 15.4.c. Men det fremgår ikke klart om det er erstatning etter fradrag av dagbot som skal ligge innenfor beløpsgrensen, eller om det er erstatning før fradraget som skal ligge innenfor grensen.

Hvis vi tenker oss at en kunde kan dokumentere et tap på 15 mill som følge av forsinkelse i en kontrakt med kontraktssum og ansvarsgrense på 10 mill, blir spørsmålet følgende: Det er allerede påløpt 1 mill i dagbot. Skal man da regne tap 15 mill - dagbot 1 mill = 14 mill, og så redusere dette ned til 10 mill (som gir totalt 11 mill); eller skal man si at maksimalt ansvar er 10 mill - dagbot 1 mill = 9 mill?

Det kan argumenteres for at SSA K95 pkt. 10.6 må forstås slik at maksimum er 100% + dagbot, i og med at klausulen bare regulerer ansvar etter at dagbotfristen har løpt ut. KDL K94 pkt. 15.4.c regulerer derimot erstatning etter kontrakten samlet, og da kan det være mer naturlig å forstå klausulen som en begrensning til 100% inkl. dagbot. Men det er ingen sikre holdepunkter for noen av tolkningene.

At godtgjørelse ved tvist om tredjemanns rett etter SSA K95 pkt. 11.3 og erstatning til tredjemann etter SSA K95 pkt. 11.7 og KDL K94 pkt. 14.1 holdes utenfor ansvarstaket, synes derimot ganske klart. For KDL avtalen følger dette av at erstatningsbestemmelsen ikke omfatter erstatning for rettsmangler, og følgelig gjelder heller ikke beløpsgrensen for slike utbetalinger.

Det kan videre argumenteres for at utbedringskostnader skal holdes utenfor en beløpsgrense. Man har i rettspraksis vært lite villig til å godta fraskrivelse av ansvar for utbedringskostnader, se avsnitt 27.6. Kundens mulighet for å få erstattet tap som følge av mangel bør ikke reduseres ved at leverandøren også misligholder sin plikt til å utbedre manglene, og at kunden «bruker opp» erstatningsmuligheten på å sørge for utbedring selv.

Et annet spørsmål er om det er et totalt tak for maksimalt ansvar, eller om det er et tak for hvert erstatningsgrunnlag. KDL har i sine avtaler en felles erstatningsbestemmelse, og den må da forstås som et totalt tak på mulig ansvar. SSA K95 har separate erstatningsbestemmelser for forsinkelse, mangler og rettsmangler, og det er da nærliggende å forstå avtalen slik at man kan få opptil maksimalt beløp for hvert grunnlag. Det vil bety at «worst case», forutsatt at det ikke er utvist forsett eller grov uaktsomhet, for KDL avtalene vil innebære 100% erstatning + eventuelle saksomkostninger og erstatning til tredjemann ved rettsmangel. Etter SSA K95 vil man kunne få 100% for forsinkelse + 15% dagbot + 100% for mangel + 100% for rettsmangel = 315%, og i tillegg godtgjørelse og erstatning ved tvist om rettsmangel. I SSA U97(utk) har man i pkt. 16.5 en felles bestemmelse for erstatning, som tilsier 100% totaltak, med mulig tillegg for dagbot.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: TapsposterNext page: Forsett og grov uaktsomhet Next page:

Next page: Forsett og grov uaktsomhet Next page:

Previous page: Previous page: Tapsposter