Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Tapsposter

Next page:
Previous page: Ulike reguleringsparametere Next page: Beløpsregulering

Man kan dele tapspostene inn i tre hovedgrupper:(220) Direkte tap, ekstraordinære omkostninger og konsekvenstap.

Kjøpsloven definerer ikke eksplisitt direkte tap, men det følger av kjl § 67(1) at dette omfatter prisdifferanse ved inngåelse av dekningstransaksjon, tapt fortjeneste og erstatning for normale omkostninger.

Ved omfattende leveransekontrakter med høy tilgjengelighetsrisiko (se avsnitt 4.3) er dekningskontrahering som regel ikke et aktuelt alternativ. Dekningskontrahering i noen omfang blir først aktuelt hvis kontrakten heves. Men det er en form for dekningskontrahering når man f.eks. lar en tredjepart utbedre mangler når leverandøren misligholder sin utbedringsplikt. Gjelder det derimot standardprodukter med lav tilgjengelighetsrisiko, vil kunden kunne foreta dekningskjøp. Hvis en leverandør f.eks. ikke klarer å levere det bestilte antall PC'er som forutsatt, vil det som regel ikke være vanskelig å få tilsvarende maskiner fra en annen leverandør.

Tapt fortjeneste kan være vanskelig å beregne annet enn i videresalgstilfellene. Når et system anskaffes for eget bruk vil det også være vanskelig å avgrense tapt fortjeneste mot avsavnstap.

Normale omkostninger er de omkostninger kunden uansett ville ha hatt ved en ordinær avvikling av kontraktsforholdet.

I kontraktspraksis finner en igjen skillet mellom direkte og indirekte tap, gjerne i form av at ansvaret avgrenses mot indirekte tap. Se SSA K95 pkt. 9.4 og 10.6, KDL K94 pkt. 15.4, SSA U97(utk) pkt. 16.5 og KDL U97 pkt. 16.4, som alle har en slik begrensning. Men ser man litt nøyere på bestemmelsene, finner en at avgrensningen ikke nødvendigvis er den samme som etter kjøpsloven. I SSA K95 pkt. 9.4 og 10.6 og i SSA U97(utk) pkt. 16.2.5 og 16.3.7 nevnes driftsavbrudd (og forsinket oppstart) blant poster som kan dekkes, mens dette etter kjl § 67(2)a regnes som indirekte tap. Også i juridisk teori regnes driftsavbrudd som indirekte tap (konsekvenstap).(221) KDL har i sine avtaler gått den motsatte vei, og snevret inn de poster som skal regnes som direkte tap. I KDL K94 pkt. 15.4, KDL K92Liten pkt. 9, femte ledd og KDL U97 pkt. 16.4 har man avgrenset mot tap av fortjeneste, som etter kjøpsloven og juridisk teori regnes som direkte tap.(222) KDL U94 pkt. 14.4.a har man derimot bare en generell avgrensning mot konsekvenstap og følgeskader, uten at tapt fortjeneste er nevnt. I entreprisekontrakter er utgangspunktet for erstatningsberegningen at byggherren skal kunne engasjere andre til å ferdigstille bygget, og kreve erstatning for de merkostnader dette medfører, se NS 3430 pkt. 34.1.2.c og NS 3431 pkt. 39.1.2.d.

Såvel kjøpsloven som de refererte kontrakter ilegger ansvar for indirekte tap hvor det foreligger varierende grad av skyld. Kjøpsloven krever vanlig uaktsomhet, mens det i kontraktene kreves forsett eller grov uaktsomhet. Indirekte tap er definert i kjl § 67(2). I noen kontrakter møter man uttrykkene konsekvenstap eller følgetap i stedet for indirekte tap, men man må kunne legge til grunn at ordene betyr det samme.

I KDL K94 pkt. 15.4 og KDL U97 pkt. 16.4 har man helgardert. Her heter det at ansvaret ikke dekker indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap.

Skade på annet enn kontraktsgjenstanden regnes også som indirekte tap etter kjl § 67(2)d.

Hvis man i en kontrakt refererer til indirekte tap uten nærmere presisering, er det nærliggende å anvende avgrensningen i kjl § 67(2). Det kan nok innvendes at avgrensningen er knyttet til kontrollansvaret og derfor ikke har allmenn interesse.(223) Men så lenge dette, sammen med avhendingslova § 7-1 er det eneste konkrete utgangspunktet man har, og det i stor grad faller sammen med skiller som har vært utviklet i teorien, må det likevel være et bedre utgangspunkt enn en ganske uklar og varierende kontraktspraksis.

Ekstraordinære omkostninger er slike utgifter som pådras som en direkte følge av misligholdet. Dette kan være utgifter til å dra omsorg for tingen, returfrakt, osv.(224) Dette omfattes av utlegg i kjl § 67(1), og regnes der som direkte tap. I SSA K95 pkt. 9.4 og 10.6, og i SSA U97(utk) pkt. 16.2.5 og 16.3.7 fremgår det klart at slike utlegg, inklusive merarbeid som følge av misligholdet, skal erstattes. KDL's avtaler sier bare hva som ikke skal erstattes, men denne type utgifter må antas å høre med blant dem det ikke er avgrenset mot.

Det kan stilles varierende krav til bevis for et lidt tap. Beviskravene kan gjelde såvel tapets størrelse som årsakssammenheng mellom tap og mislighold. Etter statens avtaler omfatter ansvar tap som «med rimelighet kan tilbakeføres til» misligholdet. KDL bruker i sine avtaler «dokumentert økonomisk tap», som må antas å innebære et noe strengere beviskrav. Så lenge ansvaret er begrenset til i hovedsak å omfatte utlegg og eventuelt merkostnader ved dekningskontrahering, er det ikke så vanskelig å dokumentere tapet. Hvis man også skal ha erstattet tapt fortjeneste og indirekte tap, blir bevisproblemene større.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Ulike reguleringsparametereNext page: Beløpsregulering Next page:

Next page: Beløpsregulering Next page:

Previous page: Previous page: Ulike reguleringsparametere