Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Ulike reguleringsparametere

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Tapsposter

Ansvaret kan reguleres langs mange parametere. Man kan for det første regulere hvilke skadeårsaker som skal eller ikke skal kunne gi grunnlag for erstatningskrav. Eksempler på en slik begrensning er bestemmelsene i KDL K94 pkt. 14.3 og KDL U97 pkt. 15.4 som utelukker erstatning dersom tapet skyldes at et levert program krenker tredjemanns rettigheter. Et eksempel fra et annet område er sjørettens sondring mellom nautiske feil, og andre feil hvor ansvaret for lasten er strengere.(213) Denne begrensningsformen vil ikke bli særskilt drøftet. Nær beslektet med dette er ulike mangelsdefinisjoner. Ved å snevre inn hva som skal regnes som mangler i kontrakten, eventuelt hva som skal til for at en mangel skal anses for vesentlig, begrenser man ansvaret.

Et annet reguleringsparameter er ansvarsgrunnlaget, som er drøftet ovenfor i avsnitt 21.8& for forsinkelse og avsnitt 23.4.2 for mangel, og som også i noen grad drøftes nedenfor i avsnitt 27.5. Ved å stille strengere krav til skyld før ansvar bli aktuelt, begrenses ansvaret. Ansvaret kan i praksis også varieres ved at det stilles ulike krav til bevis for at det har vært utvist skyld, eventuelt for at det ikke har vært utvist skyld dersom man har omvendt bevisbyrde.

Et tredje parameter er ansvarssubjektene. Man kan begrense kretsen av personer hvis feil og forsømmelser man hefter for. Det er f.eks. ikke uvanlig at man fraskriver seg ansvaret for feil begått av visse underleverandører, typisk en leverandør av teletjenester eller elektrisitet. En god grunn til å begrense eller fraskrive seg ansvar for underleverandører, kan være at disse har fraskrevet seg sitt ansvar. Hvis man ikke fraskriver seg ansvaret i en slik situasjon, risikerer man å bli sittende med ansvar for tredjemanns feil, uten muligheter for å få dekket inn tapet. En slik ansvarspyramide, hvor man viderefører underleverandørers ansvarsbegrensninger, og ikke påtar seg ansvar for andres feil og forsømmelser i større grad enn man selv kan velte ansvaret videre, kalles gjerne «back to back» eller «not og fjær» regulering.(219) En annen variant er at man går fra toppen og ned, slik at ansvarsbestemmelser i hovedforholdet gjøres gjeldende mot underleverandører. Om vilkårene styres fra toppen eller bunnen av pyramiden, vil avhenge av styrkeforholdet mellom partene.

En fjerde begrensning er hvilke tapsposter som man kan kreve dekket. Kjøpsloven sondrer mellom direkte og indirekte tap, men dette kan deles opp på en rekke andre måter, se nedenfor i avsnitt 27.3. Man kan også kreve varierende grad av bevis for at man har lidt et tap.

Det femte begrensningsparameteret, er beløpet. Man kan begrense ansvaret til en maksimal totalsum, eller man kan sette et tak for hvert erstatningstilfelle. Dette drøftes nedenfor i avsnitt 27.4.

Endelig kan man ta med tidsbegrensninger. Ansvaret kan være begrenset slik at det bare dekker skade skjedd innenfor et avgrenset tidsrom, eller det kan være mer eller mindre knappe frister for å gjøre ansvar gjeldende.

Ulike ansvarsreguleringer blir gjerne kombinert. Kjøpsloven har f.eks. regulert ansvaret i to nivåer: Et bredt ansvarsgrunnlag (kontrollansvar) i kombinasjon med begrensning i tapsposter (direkte tap), og et smalere ansvarsgrunnlag (uaktsomhet) med ansvar for flere tapsposter (indirekte tap). Når man skal vurdere ansvarsreguleringer og se om fraskrivelsene ligger innenfor det akseptable, må man se ulike begrensninger i sammenheng. Et objektivt ansvar for ethvert påregnelig tap er ikke så mye verdt hvis det totale ansvaret er begrenset oppad til 100 kr.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Tapsposter Next page:

Next page: Tapsposter Next page:

Previous page: Previous page: Innledning