Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kap 26. Kundens mislighold

Next page:
Previous page: Erstatning Next page: Kap 27. Fellesspørsmål om erstatning: Ansvarsregulering

Kundens kontraktsbrudd kan for det første bestå i mangelfull oppfølging av egne medvirkningsplikter. Dette vil man vanligvis behandle under overskriften kreditormora, fordi den primære virkningen vil være at kunden ikke kan påberope seg manglende oppfyllelse fra den annen part, se foran i avsnitt 21.2.

Ved mislighold av egne medvirkningsplikter risikerer kunden også å måtte betale for merarbeid og andre meromkostninger som leverandøren får, se som eksempel RG 1965 s. 390 Oslo.

Det klareste eksempelet på kontraktsbrudd fra kunden, er nok likevel betalingsmislighold. Den primære sanksjonen ved betalingsmislighold er forsinkelsesrenter.(209)

Mislighold av delbetalinger underveis i prosjektet, kan gi leverandøren rett til å stanse arbeidet, se Rt 1978 s. 1157. Forsinkelse som følger av dette vil ikke kunne gjøres gjeldende mot leverandøren.

Kunden kan også misligholde sine forpliktelser etter avtalen ved ikke å overholde bestemmelser om disposisjonsrett til leverte programmer eller avtalt taushetsplikt.

Hvis leverandøren allerede har oppfylt sin forpliktelse, er hovedregelen at han ikke kan heve som følge av betalingsmislighold.(210) Det avgjørende her må være om kunden har fått kontraktsgjenstanden i sin besittelse, ikke om det har skjedd en levering i henhold til kontraktens leveringsbestemmelser. Det kan avtales at leverandøren skal ha hevningsrett, og slike bestemmelser finner man bl.a. i SSA K95 pkt. 12.4 og KDL K94 pkt. 15.3.2. Det kan imidlertid være usikkert om slike hevningsbestemmelser vil stå seg i forhold til kundens øvrige kreditorer.(211) I kontraktene gis leverandøren hevningsrett også i andre tilfeller hvor kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser, se SSA K95 pkt. 12.4 og KDL K94 pkt. 15.3.3. Etter SSA K95 pkt. 12.4 kreves et varsel med 15 dagers frist til å rette forholdet, mens KDL K94 pkt. 15.3.3 gir adgang til å heve med øyeblikkelig virkning.

Hvis kontrakten heves er det også et spørsmål om hevning skjer retroaktivt (ex tunc), eller om hevning bare får virkning fremover. Dette vil avhenge av hva slags ytelse det gjelder. Man må i alle fall kunne gå ut fra at hevning ikke er aktuelt dersom kunden misligholder sine plikter etter at levering m.m. er avsluttet, i praksis ved brudd på taushetsplikt eller bestemmelser om disposisjonsrett til programmer. Jeg går ikke nærmere inn på dette spørsmålet.(212)

Endelig kan det i utgangspunktet kreves erstatning ved kundens mislighold. Slike bestemmelser finnes bl.a. i SSA K95 pkt. 12.5 og KDL K94 pkt. 15.4. Hvis kundens mislighold påfører leverandøren merarbeid ved gjennomføring av kontrakten kan leverandøren kreve vederlag for dette, men jeg finner det ikke hensiktsmessig å betegne dette som erstatning. Det vil si at man i praksis står tilbake med erstatning ved betalingsmislighold, og det gis bare unntaksvis erstatning utover forsinkelsesrente i slike tilfeller.(213) At kontrakten sier at erstatning kan kreves, endrer ikke grunnlaget for vurderingen om det er tap som er erstatningsmessig vernet.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: ErstatningNext page: Kap 27. Fellesspørsmål om erstatning: Ansvarsregulering Next page:

Previous page: Previous page: Erstatning