Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Prisavslag og heving

Next page:
Previous page: Kontraktspraksis om avhjelp Next page: Erstatning

Dersom det ikke er mulig å avhjelpe mangelen ved å skaffe de nødvendige rettighetene, foreligger en mangel. Leverandøren er da ikke i stand til å levere i henhold til kontrakten, og leveransen er mangelfull. Kunden bør ha de samme sanksjoner uansett hva som er grunnen til at leverandøren ikke er i stand til å oppfylle, med mindre forholdet kommer inn under force majeure fritaket. De aktuelle sanksjonene er da hevning eller prisavslag, eventuelt også erstatning.

Prisavslag kan også her ses under den synsvinkel at man ikke skal betale for ytelser som man faktisk ikke får. Det bør være en selvfølge at kunden ikke skal betale for det leverandøren ikke er i stand til å levere. Men det kan tenkes at verdireduksjonen på det samlede system blir større en verdien av det program som ikke leveres. Om en leverandør ikke skulle få en nettverksløsning til å fungere, slik at de leverte arbeidsstasjoner blir en serie øyer av en-bruker maskiner i stedet for et sammehengende nett, vil nok verdireduksjonen for kunden være langt større enn verdien av de nettverkskomponenter som ikke blir levert.

Prisavslag kan være aktuelt i de tilfeller hvor kunden kan klare seg uten det omstridte programmet, uten at dette skaper vesentlige problemer. Hvis det leveres et annet program enn det som opprinnelig var avtalt, vil prisavslag kunne være aktuelt dersom dette har lavere verdi, eller fører til at systemet samlet får en lavere verdi. Er det leverte program like mye verdt, men er mindre egnet for kundens formål, er erstatning mer nærliggende enn prisavslag.

Hvis mangelen er vesentlig, bør kunden kunne heve avtalen. Vesentlighetsvurderingen vil her bli som for faktiske mangler, se ovenfor i avsnitt 23.3.2. SSA K95 pkt. 11.5 gir kunden rett til å heve hvis mangelen har vesentlig betydning, og pkt. 11.6 gir kunden krav på erstatning. SSA U97(utk) pkt. 16.4 inneholder tilsvarende bestemmelser. Kontraktene har ingen bestemmelser om prisavslag, men erstatning for verditap vil kunne gi kunden den samme kompensasjonen.

KDL K94 pkt. 14.3 og KDL U97 pkt. 15.3 begrenser leverandørens ansvar til å avhjelpe mangelen. Dersom dette ikke etter leverandørens mening (min uth.) med rimelighet kan anvendes, avspises kunden med en forholdsmessig refusjon for det program som ikke lenger kan nyttes. Som om ikke dette var nok, kreves det at det skal gjøres fradrag for den nytte kunden har hatt av programmet. Hvis det program som rammes av vanhjemmel har vesentlig betydning for kundens nytt av den samlede leveranse, og leverandøren ikke klarer å klarere rettighetene eller skaffe et alternativt program, vil kunden være i en helt håpløs situasjon. Han risikerer etter denne kontrakten å bli sittende med et system som han ikke har nytte av, og den eneste form for «kompensasjon» er at han slipper å betale for disposisjonsrett til det programmet han likevel ikke fikk disposisjonsrett til. Etter kontrakten kan det føyes spott til skade ved å gjøre fradrag for den tid kunden tross alt fikk benytte programmet i uvitenhet om mangelen. En slik begrensning av ansvar er helt uakseptabel sett fra et kundesynspunkt, og jeg tror heller ikke at den vil bli opprettholdt av en domstol om den settes på spissen.

Slike utslag av kontrakten kan angripes på to måter. Man kan for det første legge til grunn et «Wingull-resonnement», se avsnitt 23.3.4. Leverandøren vil fortsatt ha plikt til å levere i henhold til kravspesifikasjonen, og vil ha plikt til å rette feil og mangler. Hvis leverandøren, uansett grunn, trekker tilbake et program av vesentlig betydning for den samlede ytelse, kan det ikke være tvil om at det leverte system vil lide av en vesentlig mangel. Denne mangelen vil leverandøren ha plikt til å utbedre.

Den andre muligheten er å angripe anvendelsen av en slik ansvarsbegrensning direkte i situasjoner hvor den virker urimelig overfor kunden. I den situasjonen som er skissert ovenfor, tviler jeg på at en slik klausul vil stå seg overfor avt § 36.

Dersom rettsmangelen er helt uvesentlig, f.eks. fordi kunden uansett ikke ville hatt noen nytte av den rett han etter kontrakten skulle ha hatt, bør kunden ikke kunne gjøre sanksjoner gjeldende mot leverandøren. Man kan f.eks. tenke seg at det bl.a. er levert operativsystemer og typisk masseprogramvare. Kunden har ingen praktiske muligheter til å gjøre endringer i slike programmer. Om kontrakten skulle gi kunden en rett til å foreta endringer i de leverte programmene uten å ta forbehold for tredjeparts vilkår, og leverandøren ikke selv har rett til å overdra slike beføyelser, må kunden akseptere at han likevel ikke får en slik rett som uansett bare har teoretisk interesse.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kontraktspraksis om avhjelpNext page: Erstatning Next page:

Next page: Erstatning Next page:

Previous page: Previous page: Kontraktspraksis om avhjelp