Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Garanti mot tap

Next page:
Previous page: Plikt til å skaffe tilsvarende program Next page: Kontraktspraksis om avhjelp

Det kan tenkes at leverandøren mener at en påstand om opphavsrettskrenkelse er grunnløs, og at kunden derfor bare kan se bort fra dem. I en slik situasjon vil det ikke være rimelig at leverandøren skal måtte skaffe kunden andre programmer. Men kunden kommer i en vanskelig situasjon dersom den som hevder å ha rettigheter retter krav mot kunden og krever at denne skal stanse bruken av programmet. Kunden vil normalt ikke ha noe grunnlag for å vurdere om en påstand om opphavsrettskrenkelse er berettiget eller ikke.

Kjl § 41 (3) gir ved tradisjonelle rettsmangler kunden rettigheter som om rettsmangler faktisk foreligger også når dette bestrides av leverandøren, med mindre kravet fra tredjemann er klart ugrunnet. I de tilfeller hvor kravet faktisk er grunnløst, er dette en streng regel overfor leverandøren. Men kunden har en klar interesse av å sikre at han blir holdt skadesløs uansett utfall av en eventuell konflikt mellom leverandøren og tredjemann. Men denne bestemmelsen gjelder ikke for tredjemannskrav som bygger på immaterialrett, da kjl § 41(4) bare gir første ledd tilsvarende anvendelse.

Forarbeidene gir ingen begrunnelse for hvorfor kjl § 41(3) ikke er gitt anvendelse for tredjemanns krav som bygger på immaterialrett. Ut fra Lassens notat(207) får man den forståelse at slike tredjemannsretter i praksis har liten betydning. Det var kanskje en riktig vurdering da notatet ble skrevet i 1981, i og med at rettigheter til datamaskinprogrammer da ikke hadde fått så stor betydning som de har i dag. Men i fremtiden vil nok slike rettigheter få stadig større betydning.


Kunden bør ikke risikere å bli klemt i en konflikt mellom leverandøren og en tredjemann som påstår at det som er levert krenker hans opphavsrett. En mulighet er å ta en bestemmelse tilsvarende kjl § 41(3) inn i avtalen. Nettopp for dataprogrammer kan det være særlig god grunn til å anse uklarheten som en mangel i seg selv, og dermed gi hevningsrett ved en uavklart konflikt. Hvis det omstridte program er strategisk i kundens virksomhet, kommer kunden i en vanskelig situasjon. Man risikerer at fremtidig rett til bruk av programmet, og dermed muligheten til å fastholde den strategi som er valgt, først blir avklart etter en langvarig rettssak.

Et alternativ kan være at leverandøren stiller garanti mot tap på kundens hånd. I utgangspunktet bør kunden her kreve selvskyldnergaranti fra bank eller tilsvarende garanti fra tredjemann. En garanti bare fra leverandøren kan vise seg lite verdt dersom denne ikke har økonomi til å dekke kravet. Det kan likevel være grunn til å vurdere dette noe i forhold til hvilken leverandør man har med å gjøre. Garantien bør omfatte både kundens eget tap, og eventuell erstatning til rettighetshaver. Ansvaret i en slik situasjon bør etter min mening ikke begrenses. Leverandøren gjør et bevisst valg, og bør bære den fulle risiko for dette valget.

Hvis man skulle bli pålagt å betale erstatning eller annet vederlag til en tredjepart hvis rett er krenket ved avtalen, bør dette betales av leverandøren. Dette følger uttrykkelig av såvel statens som KDL's avtaler, se SSA K95 pkt. 11.7, KDL K94 pkt. 14.1, SSA U97(utk) pkt. 16.4 og KDL U97 pkt. 15.2. Samtlige avtaler gjelder riktignok bare erstatning dersom man holder seg strengt til ordlyden, men man bør kunne legge til grunn at dette også omfatter annet vederlag til opphavsmannen.

En slik garanti er ingen avhjelp i den forstand at den fjerner den mulige mangelen. Men den kan hindre at mangelen fører til tap.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Plikt til å skaffe tilsvarende programNext page: Kontraktspraksis om avhjelp Next page:

Next page: Kontraktspraksis om avhjelp Next page:

Previous page: Previous page: Plikt til å skaffe tilsvarende program