Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Plikt til å skaffe kunden de nødvendige rettigheter

Next page:
Previous page: Avhjelp av rettsmangel Next page: Plikt til å skaffe tilsvarende program

Den første sanksjonslinje bør være at leverandøren skaffer kunden de rettigheter som han skulle hatt i henhold til kontrakten. I praksis betyr dette at leverandøren må forsøke å få i stand en avtale med rettighetshaver som innebærer at kunden kan disponere programmet i henhold til den opprinnelig inngåtte avtalen. Det vil selvfølgelig være leverandøren som må dekke alle kostnader forbundet med å skaffe de nødvendige rettigheter. Hvis leverandøren lykkes i dette, vil manglene være avhjulpet.

Men rettighetshaver vil ikke ha noen plikt til å inngå noen avtale med leverandøren som sikrer kunden en slik rett. Rettighetshaver kan ha sine mer eller mindre gode grunner til å nekte å inngå en slik avtale. Hvis rettighetshaver er kundens konkurrent, er det lett å se at denne ikke ønsker sitt program tatt i bruk hos konkurrentene. Eller man kan tenke seg at en pasifist ikke for noen pris vil la sine programmer bli benyttet til militære formål. Rettighetshaver trenger ikke ha noen saklig eller rimelig grunn for å nekte en slik avtale. Dersom rettighetshaver nekter, er muligheten til å avhjelpe mangelen på denne måten i praksis stengt.

I prinsippet kan kunden få en rett i medhold av åvl § 56, annet ledd, annet punktum. Men dette er en bestemmelse som gir retten kompetanse til å tillate fortsatt bruk, i praksis en begrenset tvangslisens. Kunden har ingen slik rett før det er gitt tillatelse. Så hvis man ikke kommer til enighet med rettighetshaver gjennom forhandlinger, må spørsmålet avgjøres av domstolene. Dermed blir muligheten i praksis ikke aktuell annet enn i de tilfeller hvor det har meget stor betydning for kunden å kunne bruke akkurat dette programmet.

Endelig kan det tenkes at rettighetshaver forlanger en pris som er så høy at man ikke med rimelighet kan kreve at leverandøren skal inngå noen avtale på slike vilkår.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Avhjelp av rettsmangelNext page: Plikt til å skaffe tilsvarende program Next page:

Previous page: Previous page: Avhjelp av rettsmangel