Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Manglende opphavsrett som rettsmangel

Next page:
Previous page: Kap 25. Rettsmangler Next page: Plikt til å føre sak for egen regning

Det som overdras under en IT-kontrakt vil i stor grad være forskjellige former for rettslig rådighet over opphavsrettslig beskyttet materiale. Rettsmangler i form av manglende opphavsrett på overdragerens hånd vil derfor kunne være en praktisk viktig gruppe av mangler.(204) Rettsmangler har større betydning ved IT-leveranser enn på andre kontraktsområder. Dette må også reflekteres i kontraktene.

Det er også grunn til å understreke at opphavsrett som hovedregel ikke kan være gjenstand for ekstinktivt godtroerverv, se åvl § 56, tredje ledd. Manglende opphavsrettslig rådighet på leverandørens hånd vil derfor også kunne gjøres gjeldende mot godtroende erverver, unntatt når eksemplar av et verk i god tro er anskaffet til privat bruk.(205)

Rettighetshavers adgang til å forby bruk av et program som krenker hans opphavsrett kan gi svimlende perspektiver om man tenker på noen av de saker som har versert i databransjen. Apple saksøkte for noen år siden Microsoft med påstand om at Windows krenket Apples rettigheter til denne type brukergrensesnitt. Saken gjaldt også tolking av en inngått avtale, så det var ikke et rent opphavsrettsspørsmål. Men for dette lille tankeeksperimentet kan vi se bort fra avtalespørsmålet. (Apple ble igjen saksøkt av Xerox, for Apple hadde i stor utstrekning basert seg på utvikling gjort ved Xerox Parc.) Leker vi med tanken om at Apple skulle ha vunnet, kunne det ha skapt sjokkbølger i dataverden dersom Apple med retten på sin side kunne forby enhver ikke-privat bruk av Windows. Det ville også ha betydd at man i praksis heller ikke lenger kunne ha brukt alle de programmer som er skrevet for Windows. Man ville nok et stykke på vei ha blitt reddet av bestemmelsen i åvl § 56, annet ledd, annet punktum om å tillate at eksemplarer blir gjort tilgjengelig når store økonomiske verdier står på spill. Men denne bestemmelsen gir bare hjemmel for å tillate at allerede fremstilte eksemplarer gjøres tilgjengelig, ikke at det fremstilles nye eksemplarer.(206)

Noen saker om patent kan også nevnes siden dataprogrammer kan ligge i grenseland mellom hva som kan patenteres og hva som vil være opphavsrettsbeskyttet, selv om patenthaver ikke kan rette et tilsvarende krav mot godtroende erverver, se patentl § 59, første og andre ledd. Microsoft ble også saksøkt av firmaet Stac, som lager et komprimeringsprogram for lagring på fast platelager. (Man får plass til å lagre omtrent det dobbelte i forhold til lagring uten kompresjon.) Stac hevdet at den komprimeringsmetoden som Microsoft benyttet representerte et inngrep i Stacs patenterte komprimeringsalgoritme. Stac fikk medhold i første instans. Microsoft anket, og saken ble senere forlikt. Det er heller ikke lenge siden UNISYS raslet med patentsablene. UNISYS har i USA patent på den komprimeringsalgoritmen som brukes i grafikkformatet GIF. Dette formatet hadde vært ansett som en fri standard, og ble brukt ved det meste av billedoverføringer gjennom Internet. Blant annet er tjenesten World Wide Web basert på bruk av dette formatet.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 25. RettsmanglerNext page: Plikt til å føre sak for egen regning Next page:

Previous page: Previous page: Kap 25. Rettsmangler