Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Absolutt reklamasjonsfrist, foreldelse av reklamasjonsrett

Next page:
Previous page: Reklamasjonens innhold og form Next page: Tap av rett til å påberope for sen reklamasjon

Dersom ikke annet er avtalt, vil mangler i henhold til kjl § 32 (2) kunne gjøre gjeldende i to år hvis det er et kjøp. Hvis avtalen ikke gjelder kjøp, vil mangelsinnsigelsene foreldes etter alminnelige foreldelsesregler, hvilket betyr at de foreldes etter 3 år. Det er imidlertid vanlig å regulere dette i kontrakten.

Reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister har mange likheter, men også vesentlige forskjeller. Det er tilstrekkelig at man har reklamert innen en reklamasjonsfrist, den annen part behøver ikke å ha oppfylt sine forpliktelser. Men en foreldelsesfrist løper ut dersom man ikke har fått oppfyllelse innen fristen, uavhengig av om det er reklamert tidligere. For å avbryte foreldelse må debitor enten erkjenne forpliktelsen, eller kreditor må gå til rettslige skritt.(202)

Det har vært en tendens til å avtale en kort reklamasjonsperiode. Man har kunnet se at leverandøren har gitt en «garanti» på helt ned til 3 eller 6 måneder, se avsnitt 22.9. Dette er betydelig kortere enn hva man finner i de fleste andre bransjer, og i praksis ofte for kort til å avdekke mangler.

Denne praksis har ofte vært forsvart med at kunden normalt inngår en vedlikeholdsavtale, og at mangelsansvaret dermed videreføres under vedlikeholdsavtalen. Det har vært sagt at IT-bransjen er den eneste som har gjort det til et eget forretningsområde å rette opp egne feil. For en rekke systemer vil man i dag normalt ikke inngå vedlikeholdsavtaler. En overføring fra mangelsansvar til vedlikeholdsansvar vil også kunne gi problemer dersom det leverte systemet skulle vise seg å lide av mangler som ikke lar seg utbedre.

En seriøs leverandør bør kunne innestå for de produkter som leveres. Det bør være samsvar mellom de løfter om kvalitet som gis i markedsføringen av produktet, og det ansvar som man er villig til å påta seg. Det henger ikke sammen dersom en leverandør hevder å levere et kvalitetsprodukt, samtidig som han ikke er villig til å påta seg mangelsansvar for mer enn 6 måneder. Man ser da også en tendens til endret holdning fra en del leverandører. Nå reklameres det med «3 års garanti», som er lenger enn kjøpslovens krav, og man reklamerer på denne måten nettopp for å understreket produktets kvalitet. Også i andre bransjer synes det å være en tendens i retning av å akseptere lengre reklamasjonsfrister, se f.eks. NS 3430 pkt. 32.8 hvor reklamasjonsfristen er 3 år, mens reklamasjonsfristen i den tidligere NS 3401 pkt. 25.7 var ett år.

Hvor lang reklamasjonsperioden bør være, vil avhenge av det leverte produktet. Visse deler i maskinene utsettes for mekanisk slitasje. Man kommer til et punkt hvor det er langt mer sannsynlig at feil som oppstår skyldes slitasje enn opprinnelige mangler. Et program vil derimot ikke slites. Koden i programmet blir ikke slitt, uansett hvor mye programmet brukes. Hvis det viser seg å være feil i programmet, da må dette være mangler som forelå alt ved levering. Reklamasjonsfristens lengde ved levering av programmer blir derfor et spørsmål om hvor lenge leverandøren skal ha ansvar for skjulte, men opprinnelige mangler. Man bør derfor kunne kreve en relativt lang reklamasjonsperiode for programmer.

Reklamasjonsperioden må være lang nok til at kunden faktisk har muligheter for å avdekke eventuelle mangler. Noen mangler vil man ikke være i stand til å oppdage før man har fått mer kunnskap om og erfaring med et system. Som eksempel kan nevnes anskaffelse av administrativ programvare. Hvis man anskaffer et administrativt system «etter læreboken», bør dette anskaffes i løpet av høsten. Da har man tid til testing, etablering av nye rutiner, opplæring m.v., før man setter systemet i ordinær drift når det nye regnskapsåret begynner 1. januar. Så kan man tenke seg at alt går bra, helt til man skal begynne å kjøre årsoppgjør med reelle produksjonsdata og full belastning, ved siden av ordinær løpende drift. Hvis man får problemer i denne fasen, vil man ikke oppdage dem før 14-18 måneder etter anskaffelsen. Det vil da ikke være rimelig om man skal tape retten til å påberope seg mangler etter 6 eller 12 måneder. En seriøs leverandør med tro på egne produkter bør etter min mening kunne angi gode grunner dersom han ikke vil akseptere en reklamasjonsperiode på minst 2 år for programmer.

Et spørsmål er om retting må være skjedd innen utløpet av perioden, eller om det er tilstrekkelig at det er reklamert innen utløpet. Hovedregelen må være at det er tilstrekkelig at man har reklamert innen utløpet av fristen. Krav på retting eller andre krav etter reklamasjon vil da foreldes etter de alminnelige foreldelsesbestemmelsene, dersom dette ikke er regulert i avtalen.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Reklamasjonens innhold og formNext page: Tap av rett til å påberope for sen reklamasjon Next page:

Previous page: Previous page: Reklamasjonens innhold og form