Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Erstatning Next page: Ansvarsgrunnlag

Utgangspunktet er at kunden kan kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen.

I kontraktspraksis er det vanlig at en del av mangelsansvaret transformeres til forsinkelsesansvar. Dersom godkjenningsprøven viser at den leverte ytelse har mangler og ikke kan godkjennes, anses ytelsen for ikke å være levert. Det løper da dagbot inntil feilene er utbedret, se foran i avsnitt 9.2, avsnitt 10.3, avsnitt 21.6 og avsnitt 21.9 , og leverandøren er ansvarlig for utbedringskostnadene uten hensyn til ansvarsbegrensning, se Rt 1935 s. 497 Myrens verksted og nærmere avsnitt 27.6. I dette avsnittet drøftes erstatning for mangler som viser seg etter at levering har skjedd.

Utgangspunktet er at erstatningsansvaret ved mangel dekker tap som følge av at den leverte ytelse har en mangel. Men i kontraktspraksis ser en ofte at ansvaret er begrenset til å gjelde mangel som ikke blir utbedret innenfor en akseptabel frist. Det siste alternativet innebærer at kunden ikke kan kreve erstatning dersom leverandøren lykkes i å utbedre påviste mangler. I praksis betyr dette at kunden kan få et prisavslag hvis mangelen ikke er vesentlig (prisavslaget kan godt kalles erstatning for verdireduksjon eller lignende), og erstatning dersom kontrakten heves. I tillegg kan det eventuelt kreves erstatning for utbedringskostnader dersom leverandøren ikke oppfyller sin utbedringsplikt.

I henhold til statens avtaler kan kunden kreve erstatning dersom det foreligger mangel, se SSA K95 pkt. 9.4 og SSA U97(utk) pkt. 16.3.7. I KDL K94 pkt. 15.4 er erstatningsansvaret for mangel begrenset til å gjelde tap som følge av manglende utbedring. I KDL U97 pkt. 16.4 er erstatningsansvaret knyttet til mangel, uten å være begrenset til tap som følge av manglende utbedring.

Den tidligere kjøpsavtalen fra KDL, KDL K92, hadde i pkt. 15.4 en erstatningsbestemmelse tilsvarende den man finner i KDL U97 pkt. 16.4. En av de endringer man foretok ved revisjonen i 1994 var å endre erstatningsbestemmelsen. Det er derfor noe overraskende at man har gjeninnført 1992-varianten i kontrakten fra 1997. Det er særlig underlig når man tar i betraktning at 1997 kontrakten er laget for systemutvikling, hvor behovet for å begrense erstatningsansvaret ved mangler burde være større.

I entreprise og entrepriselignende kontrakter er erstatningsansvaret først og fremst knyttet til erstatning for utbedringskostnader. Utover dette er ansvaret gjerne sterkt begrenset på ulike måter. Etter NS 3430 pkt. 32.6 og NS 3431 pkt. 37.6 kan byggherren (kunden) ikke kreve erstatning med mindre tapet skyldes forsettlig eller grovt uaktsomt forhold fra entreprenøren. Av kontrakter for andre områder har NLM 94 pkt. 62 en begrensning som tilsvarer KDL-avtalene (men der kalt prisavslag). NF 92 pkt. 25.3 kan kunden i utgangspunktet kreve «erstatning for mangler etter ellers gjeldende regler», men ansvaret er sterkt begrenset gjennom andre bestemmelser i kontrakten.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: ErstatningNext page: Ansvarsgrunnlag Next page:

Next page: Ansvarsgrunnlag Next page:

Previous page: Previous page: Erstatning