Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Fraskrivelse av hevningsrett

Next page:
Previous page: Gjentatte og mislykkede utbedringsforsøk Next page: Erstatning

Det er ikke uvanlig at kunden i kontrakten fraskriver seg hevningsrett ved mangel. Bestemmelsene kan være utformet på ulike måter. Men hovedinnholdet er gjerne at man forutsetter at mangler avdekkes under en godkjennelsesprøve. Mangler som avdekkes skal utbedres innen avtalt leveringstid, hvis ikke anses leveransen for å være forsinket. Kunden kan så heve avtalen dersom leverandøren ikke makter å utbedre manglene innen den frist som gir kunden rett til å heve på grunnlag av forsinket levering.

Etter at levering har skjedd, vil kunden bare kunne kreve at leverandøren utbedrer manglene. Denne plikten til å utbedre mangler er gjerne kalt «garanti», «inkludert service» eller «feilrettingsperiode». KDL K94 pkt. 15.2.1 og pkt. 8 er bygget opp på denne måten.

Så lenge feil og mangler som oppdages etter levering blir rettet innen rimelig tid, er situasjonen uproblematisk. Men hvis leverandøren av en eller annen grunn ikke utbedrer manglene, blir situasjonen vanskelig. Noen kontrakter sier uttrykkelig at kunden kun har krav på utbedring, og ikke kan heve, kreve prisavslag eller erstatning. Hvis man tar dette bokstavelig, kan kunden risikere å bli sittende med et anlegg som ikke kan brukes til det som det er anskaffet for, uten å kunne gjøre krav gjeldende mot leverandøren. En slik løsning vil man i praksis ikke akseptere. Hagstrøm oppsummerer rettstilstanden slik:(198)

«Når ordlyden er særlig klar, har domstolene i realiteten underkjent klausuler som ville innebære at betydelige kontraktsbrudd ikke får virkning ved å anta at forutsetningene for anvendelse av klausulene ikke var til stede.»

Den grunnleggende dommen om dette er Rt 1935 s. 497 Myrens verksted, hvor førstvoterende, dommer Larssen, uttaler på s. 499-500, med tilslutning på et flertall på 4 av 7:

«Det synes at maatte være klart at kjøperen ikke etter denne klausul kan være forpligtet til i ubegrenset tid at beholde et maskineri som ikke er kontraktsmessig, saa lenge blott kjøperen [sic. Det må være feilskrift for selgeren.] maatte være villig til at søke efter de mangler hvorav de lider. Bestemmelsen vilde ellers kunne faa en for kjøperen skjebnesvanger og helt ubillig rekkevidde. Det maa derfor, saavidt jeg skjønner, være bestemmelsens forutsetning at selgerens plikt til at rette feilene kunde opfylles innenfor et tidsrum som ogsaa for kjøperen maatte staa som rimelig. Spørsmaalet om hvor lang tide kjøperen skal være bundet av denne bestemmelse, maa bero på et konkret skjønn, hvorunder hensyn blir at ta til vedkommende kontraktsforholds natur. Skulde bestemmelsen ha en videre virkning enn her antatt, maatte dette være klart uttrykt, saa kjøperen saa hvad han forsaavidt paatok sig.»

Synspunktet fra denne dommen har siden vært anvendt i Rt 1965 s. 91(199) og i Rt 1975 s. 478 (s. 487). Se videre RG 1968 s. 638 Eidsivating og i voldgiftsavgjørelsen >ND 1979 s. 231 «Wingull».(200) Denne voldgiftsavgjørelsen er et meget klart eksempel på gjennomskjæring av slike ansvarsbegrensninger. Resonnementet var at kunden hadde fraskrevet seg hevningsrett og erstatningskrav, og kunne bare kreve utbedring. Men dette forutsatte at utbedring faktisk ble foretatt. Når verftet, tross gjentatte forsøk, ikke klarte å utbedre mangelen, ble de holdt ansvarlig for misligholdt utbedringsplikt. Voldgiftsretten la til grunn at ansvaret for misligholdt utbedringsplikt ikke var begrenset i kontrakten. Kunden fikk medhold i hevning og kunden ble tilkjent en erstatning på ca. 11 mill i en kontrakt som opprinnelig var på knappe 2 mill, hvorav hevningen bare gjaldt en del til ca 300.000 kr. Av erstatningen utgjorde ca 6,5 mill erstatning for tidstap, som må regnes som indirekte tap/konsekvenstap. Det er også verdt å merke seg at dette var en avtale inngått etter kontrakten UN/ECE Form 188, som er en meget utbredt «agreed» internasjonal standardkontrakt for verkstedindustrien. Denne kontrakten er bl.a. forbilde for de nordiske NL og NLM kontraktene. Så selv der man anvender meget utbredte og anerkjente «agreed» avtaler, risikerer man at en begrensning blir satt til side dersom den gir meget urimelig utslag.

Voldgiftsretten la, under henvisning til de offisielle kommentarer til denne kontrakten, til grunn at man i alle europeiske jurisdiksjoner ville kunne kreve erstatning og heve ved «total failure of the vendor to fulfil his obligation», og at det av den grunn ikke be ansett nødvendig å ta slike bestemmelser inn i kontrakten, se dommen s. 257.

I mange leverandørkontrakter kan det virke som om man ikke har tenkt igjennom konsekvensene av misligholdt utbedringsplikt. KDL K94 pkt. 8 må antageligvis forstås slik at kunden kan heve avtalen dersom leverandøren vesentlig misligholder sin plikt til å avhjelpe feil og mangler. Som vesentlig mislighold må man regne vesentlige mangler som leverandøren ikke utbedrer på en tilfredsstillende måte og innen rimelig tid.

Min vurdering er at leverandører vil være mer tjent med å akseptere prisavslag, eventuelt hevningsrett og et begrenset erstatningsansvar som sekundære sanksjoner ved mangler som først viser seg etter at levering har skjedd. Det bør være uproblematisk å begrense den primære sanksjonen til utbedring, uten at kunden har krav på erstatning. Hvis eventuelle mangler som ikke lar seg utbedre ikke er vesentlige, bør det kunne avgjøres med et prisavslag. Hvis leverandøren aksepterer hevningsrett og ansvar med en rimelig begrensning i tilfeller der han ikke makter å utbedre vesentlige mangler, bør han i alle fall kunne gjøre regning med at en domstol eller en voldgiftsrett vil holde seg innenfor den avtalte ansvarsbegrensningen. Hvis ikke kan leverandøren risikere å lure seg selv gjennom for omfattende ansvarsfraskrivelser.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Gjentatte og mislykkede utbedringsforsøkNext page: Erstatning Next page:

Next page: Erstatning Next page:

Previous page: Previous page: Gjentatte og mislykkede utbedringsforsøk