Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Vesentlig mangel

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Gjentatte og mislykkede utbedringsforsøk

Vesentlig mange vil normalt være en forutsetning for å kunne heve kontrakten. Det kan også etter kontrakten være en forutsetning for å kunne kreve erstatning for tap man lider som følge av manglene. Et viktig og vanskelig punkt er når en mangel skal anses for vesentlig.

I og med at det er vanlig med utbedringsplikt som første sanksjon ved mangler, blir vesentlighetsvurderingen egentlig ikke interessant før man står overfor mangler som leverandøren ikke klarer å utbedre på en akseptabel måte og innenfor en akseptabel tidsramme, eventuelt ikke forsøker å utbedre manglene.(192) Dersom leverandøren utbedrer mangelen, vil kunden ikke kunne heve uansett hva slags mangel som forelå. I praksis får man derfor to kriterier: Det må være en mangel som har vesentlig betydning for kundens mulighet til å anvende systemet som forutsatt, og det må være en mangel som leverandøren ikke utbedrer.

SSA K95 pkt. 9.3.c og SSA U97(utk) pkt. 16.3.6 gir etter min mening et godt utgangspunkt for den vurdering som skal foretas. Bestemmelsene lyder:

Er mangelen av en slik art at den har vesentlig betydning for Kundens bruk av anlegget, og avhjelping ikke kan skje uten at Kunden påføres vesentlig kostnad eller ulempe, kan Kunden heve avtalen.

KDL har i sine avtaler valgt å transformere alle mangler til forsinkelseskrav. Det forutsettes at manglene oppdages under godkjenningsprøven, og at de blir utbedret innen den frist som gir hevningsrett ved forsinkelse. Ved å bruke denne teknikken, unnlater man å regulere hevningsretten i de tilfeller hvor leverandøren ikke oppfyller sin plikt til å rette feil som viser seg etter godkjenningsprøven, i henhold til KDL K94 pkt. 8.1 og KDL U97 pkt. 10. I disse tilfellene må hevningsretten derfor vurderes etter bakgrunnsretten.

Også vesentlighetsvurderingen ved mangler tar utgangspunkt i de kriterier som er drøftet ovenfor i avsnitt ?. Det er ut fra disse kriterier man må avgjøre hva slags forventninger kunden har hatt grunnlag for, og hvor stort avviket fra disse forventningene er. Det er f.eks. slik at kunden kan stille høyere krav til feilfritt produkt når det system som er levert hevdes å være gjennomprøvd, enn om man inngår avtale som såkalt pilotkunde. Det er dessverre ikke helt uvanlig at et system markedsføres som ferdig og utprøvd uten å være det, og man kan så se at leverandøren forsvarer seg med at det er en pilotinstallasjon når problemene oppstår. Er produktet markedsført som gjennomprøvd, så må leverandøren også akseptere at mangelsvurderingen blir som for et gjennomprøvd produkt. Slike feilaktige opplysninger kan også lede til at ansvarsbegrensninger i kontrakten blir satt til side, se nærmere nedenfor i avsnitt 27.6.

Av dette følger også at man må stille andre og strengere krav til den leverte ytelse når det gjelder et standardprodukt enn når det gjelder spesielt utviklede produkter. Man må som kunde i større grad regne med feil i et «skreddersydd» program, mens leverandøren må være innstilt på mer arbeid med feilretting etter levering.

I dom 1992-11-03 Eidsivating,(193) hadde leverandøren problemer med å utvikle spesialtilpassede statistikker i et administrativt system som ellers var fullt ut anvendelig ble ikke ansett for å være en vesentlig mangel. Kunden ble innrømmet et prisavslag på 15%.(194) I en dansk dom, 1983-12-13 Vestre landsrett ble et program ansett for å lide av vesentlig mangel, og kunden var ikke pliktig til å akseptere leverandørens tilbud om avhjelp. I 1985-04-25 Gladsaxe(195) fikk kunden medhold i hevning når et program led av «mange og delvist væsentlige mangler».

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Gjentatte og mislykkede utbedringsforsøk Next page:

Previous page: Previous page: Innledning