Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Prisavslag

Next page:
Previous page: Plikt til å avhjelpe mangler Next page: Heving

Dersom det leverte systemet lider av en mangel som ikke blir utbedret, enten fordi den ikke lar seg utbedre eller fordi utbedring vil være uforholdsmessig dyrt, kan kunden være tjent med å beholde det som er levert mot å få prisavslag. Se som eksempel 1992-11-03 Eidsivating,(187) hvor leverandøren fikk problemer med å utvikle spesialtilpassede statistikker i et administrativt system som ellers var fullt ut anvendelig. Kunden ble der tilkjent et prisavslag på 15%.

KDL's avtaler K94 og U97 gir i henholdsvis pkt. 15.2.1.b og pkt. 16.2.2.b kunden en rett til å velge mellom å kreve retting eller prisavslag. Leverandøren har dermed ikke den rett de vanligvis har til å møte en mangelsinnsigelse med utbedring. I SSA K95 pkt. 9.3.c og SSA U97(utk) pkt. 16.3.5 er det klart forutsatt at utbedring er den primære beføyelsen, og prisavslag kan bare kreves dersom det tross gjentatte forsøk ikke lykkes leverandøren å avhjelpe en mangel.

Et prisavslag kan sies å innebære at kunden ikke skal behøve å betale for mer enn det han får. Kunden har ikke fått det han skulle ha i henhold til avtalen, og da er det heller ikke rimelig at han skal måtte betale hele det beløp som opprinnelig var avtalt. Prisavslag skiller seg prinsipielt fra erstatning ved at det tar utgangspunkt i verdien av det som er levert, og ikke i det tap kunden er påført. Men det kan i praksis være vanskelig å trekke en grense mellom prisavslag og erstatning. Dersom det innrømmes prisavslag, kan det ikke samtidig kreves erstatning for verdireduksjon, og prisavslag kan sies å fungere som objektivt ansvar for verdiminus.(188) I praksis vil nok begge parter være mer opptatt av hvilket beløp som skal betales enn hva slags merkelapp pengene er utstyrt med, men sondringen mellom prisavslag og erstatning kan ha betydning når beløpet skal beregnes.

Et prisavslag skal i utgangspunktet være forholdsmessig, slik at avslaget er proporsjonalt med verdireduksjonen.(189) Sandvik er kritisk til at prisavslaget skal være forholdsmessig, og mener at avslaget bør tilsvare faktisk verdireduksjon. Videre at prisavslaget minst bør tilsvare leverandørens besparelse ved misligholdet. Dette anses visstnok for gjeldende rett innenfor entreprise.(190) Htjl § 25 sier at prisavslaget skal tilsvare det som det vil koste forbrukeren å få rettet mangelen. Hvis kostnadene blir urimelige i forhold til mangelens betydning, skal prisavslaget tilsvare mangelens betydning.(191) Både statens og KDL's avtaler sier at prisavslaget skal være forholdsmessig, slik at det er kjøpsrettens prisavslagsregel som skal legges til grunn etter disse avtalene.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Plikt til å avhjelpe manglerNext page: Heving Next page:

Next page: Heving Next page:

Previous page: Previous page: Plikt til å avhjelpe mangler