Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Plikt til å avhjelpe mangler

Next page:
Previous page: Kap 23. Mangler - mangelsbeføyelser Next page: Prisavslag

Det viktigste kravet kunden har overfor leverandøren når det er konstatert en mangel, er at leverandøren skal utbedre mangelen. En utbedringsplikt følger i kjøp av kjl § 34 og for håndverkertjenester av htjl § 34. I kontraktspraksis har dette lenge vært den viktigste, og ofte eneste beføyelsen kunden har hatt dersom det konstateres mangler etter at levering har skjedd.(185)

Avhjelp av mangler kan skje ved at feil rettes, at defekte komponenter skiftes ut, eller ved tilleggsleveringer. Det siste kan f.eks. være aktuelt dersom det leverte system viser seg ikke å ha den ytelse som er forutsatt i avtalen.

I tillegg til å fastslå selve utbedringsplikten, bør det settes krav til hvordan slik utbedring skal skje. Først og fremst bør det stilles krav til når utbedringsarbeidet skal være påbegynt, og om det som hovedregel skal skje hos kunde eller leverandør, m.v. Det bør også være en grense for hvor lenge leverandøren skal kunne holde på, eventuelt hvor mange forsøk han skal få lov til å gjøre på å utbedre en mangel, men dette kan mer hensiktsmessig tas inn i en hevningsbestemmelse.

Dersom leverandøren ikke oppfyller sin plikt til å avhjelpe mangler, bør kunden kunne engasjere tredjemann til å foreta avhjelp på leverandørens bekostning. SSA K95 pkt. 9.3.a gir en slik rett til å la tredjepart foreta avhjelp dersom leverandøren ikke har påbegynt arbeidet innen avtalt frist. Verken SSA U97(utk) eller KDL's avtaler inneholder tilsvarende klausuler. Innenfor entrepriseretten er ansvaret for slike utbedringskostnader objektivt.(186) Også ellers synes det som om kunden kan kreve dekning av utbedringskostnader selv om erstatningsansvar generelt er fraskrevet, se Rt 1935 s. 497 Myrens verksted.

For at kunden skal kunne engasjere en tredjemann, bør det kreves at leverandøren varsles skriftlig, med en (kort) siste frist for å foreta avhjelp.

Hvis leverandøren skulle være av den oppfatning at vedkommende mangel ikke lar seg utbedre, vil det ikke være rimelig om kunden likevel skal kunne engasjere en tredjemann til å foreta utbedringsforsøk. Dersom kunden engasjerer en tredjemann under slike forhold, må han gjøre det på egen risiko, i den forstand at han i alle fall selv må betale for mislykkede utbedringsforsøk. Men dette forutsetter at leverandøren klart sier fra at han vil motsette seg (ytterligere) utbedringsforsøk, og at leverandøren må godta at andre mangelssanksjoner gjøres gjeldende.

En kunde som engasjerer tredjemann vil selv stå ansvarlig overfor den som blir engasjert, med mindre annet avtales med den som blir engasjert. Selv om regningen i siste instans skal dekkes av leverandøren, må kunden gjøre opp med tredjemann for så å kreve regress hos leverandøren. Det vil også være kunden som må bære risikoen for at leverandøren ikke vil eller kan betale.

Det kan være hensiktsmessig å ta inn bestemmelser om eventuelle meromkostninger ved utbedring dersom anlegget flyttes etter levering.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 23. Mangler - mangelsbeføyelserNext page: Prisavslag Next page:

Next page: Prisavslag Next page:

Previous page: Previous page: Kap 23. Mangler - mangelsbeføyelser