Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Garantier

Next page:
Previous page: Mangler ved avtaler om vedlikehold og programservice Next page: Kap 23. Mangler - mangelsbeføyelser

Garanti er et ord som brukes i mange betydninger. Siden ordet er positivt ladet, er det fristende å velge dette også i sammenhenger hvor det blir misvisende. I praksis ser man ofte at betegnelsen «garanti» brukes på klausuler som begrenser leverandørens plikter i forhold til det alminnelige mangelsansvaret. En slik betegnelse er imidlertid misvisende, og jeg vil ikke bruke uttrykket garanti på denne måten. En slik bruk av ordet garanti er ansett som villedende, og dermed forbudt etter mfl § 2, tredje ledd, som lyder:

Som villedende anses bruk av ordet garanti eller tilsvarende uttrykk ved omsetning av varer og tjenester dersom denne enten ikke gir mottakeren rettigheter i tillegg til eller dersom denne innskrenker de rettigheter han ville ha hatt uten garantien m.v.

Det har vært, og er vel fortsatt vanlig å bruke betegnelsen «garanti» når det reelt er snakk om ansvarsbegrensninger. KDL K94 pkt. 8 er et eksempel på en slik misvisende bruk av betegnelsen garanti. Her brukes garanti om en klausul som for det første begrenser perioden for mangelsinnsigelser til 12 måneder, og som dessuten begrenser leverandørens ansvar til kun å gjelde utbedring. (At en slik klausul vil kunne innebære et mer omfattende ansvar enn de fleste leverandører synes å være klar over, er en annen sak, se avsnitt 23.3.4. I KDL U97 pkt. 10 er betegnelsen for den tilsvarende klausul endret til det mer nøytrale feilrettingsperiode.

En eventuell garanti må innebære at leverandøren påtar seg et ansvar som går utover mangelsansvaret. Man skiller mellom to hovedtyper av garanti: Bevisbyrdegaranti og funksjonsgaranti.(184) Bevisbyrdegaranti innebærer kunden ikke har bevisbyrden for at en mangel forelå allerede ved levering. En funksjonsgaranti innebærer at leverandøren påtar seg risikoen for ytelsens funksjonsdyktighet i garantiperioden. Mangler behøver da ikke å ha foreligget allerede ved leveringen. Den deklaratoriske hovedregel antas å være at en garanti er en funksjonsgaranti dersom avtalen ikke presiserer garantiens omfang.

En leverandør kan også under en garanti påta seg et høyere servicenivå enn det man vil være forpliktet til ved vanlig mangelsansvar. Man kan også la en garanti omfatte «på stedet service» i en periode, ha bestemmelser om tilkallingstid, erstatningsutstyr, osv. Garantien kan videre inkludere en form for forsikring mot tap som ikke skyldes mangler.

Etter min mening bør ordet garanti ikke brukes med mindre leverandøren påtar seg noe mer enn alminnelig mangelsansvar. Det kan være at leverandøren påtar seg ansvar for lenger tid og/eller et mer omfattende ansvar enn det som følger av bakgrunnsretten. I alle fall i PC-markedet synes tendensen nå å være at leverandørene påtar seg et mer omfattende garantiansvar enn kjøpslovens mangelsansvar. «3-års garanti» brukes ofte i markedsføringen. Det vanlige synes da å være at man har 1 års på stedet service (hos kunden), og deretter 2 år med levering til leverandør.

En av de mest omfattende garantier som jeg til nå har sett er denne, gjengitt etter leverandørens annonser:

«3 års totalgaranti

Kjøper du en [produsent] bærbar PC er en tre års utvidet garantipakke inkludert i prisen. Dette er ikke bare en garanti mot produktfeil, men du er også dekket i forbindelse med skader som oppstår som følge av ulykker eller uhell. På toppen av det hele er du sikret mot tyveri og tap.»

Enkelte leverandører lar kunden få et valg: De kan øke garantien fra 1 til 3 år mot å betale et ekstra vederlag. Dermed ser man også med all mulig tydelighet at ansvar er noe man må betale for.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Mangler ved avtaler om vedlikehold og programserviceNext page: Kap 23. Mangler - mangelsbeføyelser Next page: