Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Mangler ved avtaler om vedlikehold og programservice

Next page:
Previous page: Mangler ved konsulentavtaler Next page: Garantier

Som nevnt foran i avsnitt 2.2 og , har det vært ganske vanlig å inngå ulike service og vedlikeholdsavtaler. Dette har også vært anført som grunn til å avtale kort «garantitid».

En servicekontrakt er en tjenestekontrakt, og mangelsvurderingen må nødvendigvis ta utgangspunkt i hvilke tjenester og hvilket servicenivå som er avtalt, se nærmere .

Selv om det tilsynelatende er nært slektskap mellom mangelsansvar og servicekontrakt, er det visse vesentlige forskjeller som nettopp viser seg ved mangelsvurderingen. En leverandør er ansvarlig for det leverte produkt, mens den som har påtatt seg å yte servicetjenester bare er ansvarlig for disse tjenestene. Tjenestene skal ytes på en faglig forsvarlig måte og innen avtalte frister, og man kan ha påtatt seg elementer av resultatansvar. Men tjenesteyter vil ikke kunne holdes ansvarlig dersom selve systemet er mangelfullt. Kunden vil kunne heve serviceavtalen og eventuelt kreve erstatning for tap som følge av mislighold av denne, men kan ikke heve for selve leveransen eller kreve erstatning for mangler som det viser seg at ikke kan utbedres. Dette blir særlig tydelig hvis vedlikehold utføres av en selvstendig tredjepart.

Hvis leverandøren har gitt en meget kort «garantitid», og det så er inngått en vedlikeholdsavtale, er det nok mulig at en domstol vil skjære igjennom avtalekonstruksjonen og holde leverandøren ansvarlig for mangler som ikke lar seg utbedre. Det vil etter min mening ikke være rimelig om en leverandør skal kunne avvise ansvar for mangler ved å henvise til at han etter vedlikeholdsavtalen bare har forpliktet seg til å sørge for at systemet holdes på det nivå det var den gang det ble levert. Konstruksjonen med vedlikeholdsavtale har i alle fall et stykke på vei karakter av å være en avtale om at det etter en viss (kort) periode skal betales for feilretting m.m., ikke en fraskrivelse av mangelsansvaret.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Mangler ved konsulentavtalerNext page: Garantier Next page:

Next page: Garantier Next page:

Previous page: Previous page: Mangler ved konsulentavtaler