Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Mangelsvurderingen ved utviklingskontrakter

Next page:
Previous page: Mangler ved leveranser med flere leverandører: Ansvarssubjekt Next page: Mangler ved deler av leveransen

Risikoen for å mislykkes er langt større ved avtaler om utvikling av programvare enn ved avtaler om levering av systemer som i hovedsak er basert på eksisterende standardprodukter. Dette må også få betydning for mangelsvurderingen. Mangelsvurderingen blir her til en viss grad et spørsmål om hvem som skal ha risikoen for uforutsette problemer.

Et utgangspunkt er at leverandøren skal ha den nødvendige kunnskap for å kunne utføre det oppdrag han har påtatt seg. Leverandøren kan ikke komme fri fra ansvar ved å hevde at han ikke kjente den aktuelle maskintype, programmeringsverktøy, eller lignende, se Rt 1988 s. 7 og Rt 1989 s. 1318. Dette sies også klart i 1972-04-28 Voldgift, gjengitt i Blanck I s. 1 (se s. 7).(179) Men har en leverandør holdt seg til anerkjente metoder, taler det mot ansvar selv om metoden siden skulle vise seg mindre egnet til formålet. Fra bygningsentreprise, se Rt 1968 s. 783. I Rt 1993 s. 1201 stilles det imidlertid strenge krav til leverandøren når det gjelder å holde seg orientert om utviklingen innenfor eget område. I et marked som endrer seg så raskt som IT-markedet, kan det i dag være vanskelig å tenke seg en metode som er så anerkjent at leverandøren kan basere seg på at den er egnet uten å risikere å måtte stå ansvarlig for sitt valg. Men det gir likevel et utgangspunkt for de vurderinger som må foretas.

Kundens kunnskap har også betydning for mangelsvurderingen. Har kunden like gode forutsetninger som leverandøren til å vurdere om en løsning er egnet, skal det nok mye til før forventningssvikt kan anses for en mangel. Se her særlig Rt 1962 s. 1163 Tento, som gjaldt levering av pasta til kulepennproduksjon. Dette var den gang en ny og uprøvd virksomhet, og Høyesteretts flertall kom til at selger og kjøper var like innsiktsfulle, og det ble ikke ansett som en mangel at pastaen viste seg uegnet til formålet. Se også Rt 1957 s. 985.

Gir kunden klare instruksjoner om hvordan et oppdrag skal utføres, og dermed innskrenker leverandørens valg når det gjelder oppfyllelse, vil man som hovedregel ikke kunne laste selger dersom den leverte ytelse viser seg uegnet til kundens formål.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Mangler ved leveranser med flere leverandører: AnsvarssubjektNext page: Mangler ved deler av leveransen Next page: