Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Mangler ved leveranser med flere leverandører: Ansvarssubjekt

Next page:
Previous page: Mangelfull dokumentasjon Next page: Mangelsvurderingen ved utviklingskontrakter

Hvis kunden holder seg til én kontraktsmotpart, er denne ansvarlig. Om leverandøren benytter seg av underleverandører eller underentreprenører, så hefter leverandøren også for dem. Se f.eks. Rt 1980 s. 1586 Veikko og Rt 1953 s. 523 Klippfisk og RG 1966 s. 443 Oslo (strekkfisk). I SSA K95 pkt. 14, KDL K94 pkt. 9 og SSA U97(utk) pkt. 1.7 sier alle klart at leverandøren er ansvarlig for underleverandør som om han selv sto for utførelsen.

NS 3430 definerer i pkt. 2.4 ?? 2.7 de ulike rollene når man har flere leverandører. En tilsvarende terminologi bør kunne brukes også utenfor entrepriseretten. De definerte rollene er:

Hovedentreprenør: Kontraktspart som har en eller flere underentreprenører til å utføre en del av de forpliktelser som hans kontrakt med byggherren omfatter.

Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren.

Sideentreprenører: Entreprenører som på samme byggeplass har selvstendige kontrakter med byggherren om utførelse av bygg- eller anleggsarbeider.

Administrerende sideentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av en eller flere andre sideentreprenører.


Om kunden velger å dele leveransen på flere sideleverandører og selv sørge for å sette sammen enhetene, er også utgangspunktet enkelt: Hver leverandør hefter for det denne har levert. I forhold til flere sideordnede leverandører anses kunden som leverandør av de andres arbeider.(178) De ulike enhetene behøver ikke nødvendigvis leveres på samme tid, det kan gjerne være integrasjon av nye programmer og enheter i et eksisterende system.

Men det er en ikke helt ukjent situasjon at systemkomponenter som fungerer utmerket hver for seg, ikke fungerer sammen. Standardisering og kompatibilitet er som regel ikke så fullstendig som reklamen kan gi inntrykk av. Hvis man så har valgt to enheter som begge følger samme standard 99,5%, men som avviker akkurat så mye at nettopp disse to enhetene ikke fungerer sammen, har man et problem. Det kan også være feil i to programmer som er av en slik art at de vanligvis ikke merkes, men som skaper problemer når akkurat de to programmene kombineres på visse systemer. Det er vanskelig å påvise hvor en eventuell feil ligger, og leverandørene vil lett kunne skylde på hverandre. I en slik situasjon står kunden selv ansvarlig for helheten, med mindre en av leverandørene har påtatt seg dette ansvaret.

Hvis kunden har vært svært nøye med å spesifisere kompatibilitetskrav og systemmiljø, vil man kunne kanalisere et mangelsansvar. Dersom spesifikasjonen sier at et program skal kjøre på Box 412/6000 med nærmere angitt tilleggsutstyr, med operativsystem X versjon 3.14c, nettsystemet NetX versjon 5.7, osv., så påtar leverandøren seg å levere programmer som fungerer på det angitte systemet. Det vil da være en mangel om programmet ikke fungerer på det angitte systemet, selv om det ikke kan påvises feil i det leverte programmet, i tråd med Høyesteretts vurdering i Rt 1963 s. 1 og Rt 1967 s. 1059 Lastebiltipp. Presisjonen i spesifikasjonen blir her direkte bestemmende for om mangelsansvar kan gjøre gjeldende eller ikke.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Mangelfull dokumentasjonNext page: Mangelsvurderingen ved utviklingskontrakter Next page:

Previous page: Previous page: Mangelfull dokumentasjon