Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Mangelfull dokumentasjon

Next page:
Previous page: Lovbestemte krav m.m. Next page: Mangler ved leveranser med flere leverandører: Ansvarssubjekt

En særlig variant av mangler har man i de tilfeller hvor det leverte system i seg selv er fullt ut tilfredsstillende, men hvor mangelfull instruksjon og- eller bruksanvisning gjør at kunden ikke får den nytte av systemet som forutsatt. Høyesterett har i flere saker kommet til at det foreligger mangel i slike tilfeller.

I Rt 1965 s. 210 ble selgeren av en i seg selv mangelfri betongkanon ble holdt ansvarlig fordi han hadde gitt gale anvisninger om anvendelsen. Spørsmålet har også vært oppe i forbindelse med skade på bruker av tingen. I Rt 1974 s. 41 Stigedommen var spørsmålet om produsenten kunne holdes ansvarlig for skade etter feilaktig bruk av stige, bl.a. fordi bruksanvisningen var mangelfull. Høyesteretts flertall på 3 la bl.a. vekt på manglende aktsomhet fra bruker og frifant leverandøren, mens et mindretall på 2 ville ilegge ansvar og la bl.a. vekt på manglende veiledning. I Rt 1957 s. 985 ble produsenten av et brannslukkingsapparat frifunnet for ansvar. Høyesterett så her bort fra manglende bruksanvisning fordi skadelidte hadde innsikt i hvordan apparatet skulle brukes. Se videre RG 1981 s. 890 Hålogaland ble det ikke ansett for en mangel at en trykkerimaskin ikke ble levert med norsk instruksjonsbok og RG 1984 s. 149 Hålogaland hvor bruksanvisningen til en levert stråleovn ble ansett for tilstrekkelig. Fra edb-leveranser, se dansk dom 1986-04-07 Vestre Landsret, gjengitt i Edb-retlige afgørelser 2, s. 155.(177)

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Lovbestemte krav m.m.Next page: Mangler ved leveranser med flere leverandører: Ansvarssubjekt Next page: