Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Lovbestemte krav m.m.

Next page:
Previous page: Manglende opplysninger Next page: Mangelfull dokumentasjon

Lovbestemte krav kan i denne sammenhengen bety to ting. Det kan for det første lovbestemmelser knyttet til de oppgaver programmet skal brukes til å løse. Et program for skatteberegning må være korrekt i forhold til skattereglene. Men om programmet ikke er godt nok i forhold til slike regler, blir problemet at det ikke er egnet til formålet. Det blir ikke av den grunn ulovlig å bruke det. Om slike regler ikke tilfredsstilles, vil det være en mangel på linje med andre funksjonsmangler.

Den andre betydningen er at systemet ikke tilfredsstiller krav på en slik måte at det ikke vil være tillatt å bruke det til det tiltenkte formål, f.eks. medisinsk utstyr som ikke tilfredsstiller kravene gitt i eller i medhold av lov om medisinsk utstyr av 12. januar 1995 nr. 6. I dennes § 3 er uttrykkelig nevnt at også programvare defineres som medisinsk utstyr. Det kan videre være krav om at utstyr skal være NEMKO-godkjent eller ha en tilsvarende godkjenning, at utstyr og programmer for telekommunikasjon skal være sertifisert for tilkobling til telenettet, osv. Det er denne type krav som drøftes i det følgende.

Som så ofte, er det ikke noen skarp grense mellom de to kategoriene. Et regnskapsprogram som ikke er i samsvar med gjeldende regnskapsregler kan plasseres i begge grupper. Det samme kan et system som skal behandle personopplysninger og ikke er i overensstemmelse med personregisterlovens krav.

I kjl § 17 (3) heter det at det i forbrukerkjøp er en mangel hvis salgsgjenstanden ikke er i samsvar med offentligrettslige krav. Spørsmålet blir så dels hva som gjelder for kjøp som ikke er forbrukerkjøp, dels hva som gjelder for kontrakter som ikke er kjøp.

Det er antatt at det kan være en mangel at slike krav ikke er tilfredsstilt.(176) Dette har også støtte i rettspraksis, som riktignok er eldre enn kjøpsloven. I Rt 1953 s. 449 Pølsemaskin-dommen ble det ansett for en mangel at en maskin ikke ble godkjent av elektrisitetsverket til bruk i et så trangt rom som kjøperen skulle ha dem i. Her var det altså ikke brudd på generelle vilkår, men det ble likevel ansett som en mangel. I Rt 1980 s. 1586 Veikko-dommen ble det bl.a. uttalt at selger i utgangspunktet har risikoen for offentligrettslige regler om varens kvalitet som er vedtatt før avtaleinngåelsen.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Manglende opplysningerNext page: Mangelfull dokumentasjon Next page:

Next page: Mangelfull dokumentasjon Next page:

Previous page: Previous page: Manglende opplysninger