Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Manglende opplysninger

Next page:
Previous page: Leverandørens opplysninger Next page: Lovbestemte krav m.m.

Leverandøren har en klar plikt til å gi kunden alle sentrale opplysninger som kan antas å ha betydning for kundens vurdering av det system kontrakten gjelder.(172) Likevel vil man ikke alltid kunne regne med at alle slike opplysninger blir gitt. Leverandøren er interessert i salg, og kan gi et mangelfullt eller sminket bilde av sine produkter.

Som regel liker kunden ikke å være «prøvekanin», i alle fall ikke for systemer som har sentral betydning for kundens virksomhet. Kunden vil ha velprøvde systemer. Leverandøren vil på sin side gjerne selge sine nye systemer. Det hører dessverre ikke til sjeldenhetene at en leverandør gir inntrykk av å ha et velprøvd system som er i bruk hos mange kunder, mens virkeligheten er at de aldri har levert akkurat dette systemet til noen. Man kan ha levert eldre versjoner, versjoner som er skrevet for andre maskiner og andre operativsystemer, men denne kunden skal få en ny versjon som i virkeligheten er uprøvd.

Mitt inntrykk, som er basert på noe tilfeldig informasjon, er at man særlig risikerer dette ved ulike «bransje-løsninger» hvor kundekretsen og markedet er nokså begrenset. Den leverandør som f.eks. markedsfører sitt «nye og forbedrede advokatsystem» vil gjerne gi inntrykk at dette er deres velprøvde system i en forbedret utgave, mens det i virkeligheten kanskje er et helt nytt og uprøvd system. Mange ganger går det sikkert bra, og kunden blir fornøyd. Andre ganger viser det seg at leverandøren ikke klarer å levere. Kanskje var det nye systemet ikke en gang ferdig utviklet før det ble solgt, fordi leverandøren ikke ønsket å investere for mye i det før han faktisk hadde fått bekreftet at det var marked for det. 1990-11-04 Voldgift(173) gir et eksempel på et uutviklet system som ble hevdet å være et standardsystem. Leverandøren hadde fremhevet systemets fleksibilitet. Men i dette tilfellet skyldtes fleksibiliteten at systemet ikke var ferdig utviklet, slik at leverandøren ville ta hensyn til kundens ønsker i sitt videre utviklingsarbeid.

Det kan synes som om man særlig bør være på vakt når programvare skal tilpasses nye maskiner og/eller nye operativsystemer. Markedet har for en stor del beveget seg bort fra leverandørspesifikke («proprietære») minimaskinsystemer til såkalte «åpne systemer», som i praksis vil si en variant av Unix. (At Unix ikke er så åpent som man til tider kan få inntrykk av, er et annet problem.) I dag synes Windows NT å være den plattform alle hevder å ha en løsning for. Tilsvarende har det lenge vært en jevn overgang fra tekstbaserte DOS-programmer til programmer basert på Windows. Slike overganger til nye systemer kan kreve omfattende omskrivinger av programmene, og kan være langt fra trivielle. Leverandøren vil av lett forståelige grunner ikke si for mye om hvor omfattende endringer som faktisk er foretatt, men heller markedsføre produktet som en ny og forbedret versjon av et velprøvd program.

Det er en åpenbar forskjell i risikoen for problemer med leveransen om det er et ennå ikke ferdig utviklet system, eller om det er velprøvde løsninger som skal leveres. Ved utvikling av systemer er det en betydelig risiko både for at det leverte system er mangelfullt, og at leveransen blir forsinket. Hvis kunden forutsetter at det gjelder levering av et ferdig utviklet system som er i bruk i samme versjon andre steder, bør dette gjøres klart i kontrakten.

Hvis kundens behov ikke dekkes på en god nok måte gjennom standardsystemer, vil han eventuelt måtte velge spesialutviklede løsninger. Når kunden velger dette med åpne øyne, aksepterer han også den større risiko som ligger i slike prosjekter. En kunde kan også inngå en avtale om å være såkalt «pilotkunde», som innebærer at han er første kunde på et nytt system. Også i slike tilfeller aksepterer kunden en større risiko enn den som inngår avtale om et standard-system, noe som gjerne reflekteres i den pris kunden skal betale.

I en avgjørelse 1981-01-22 Voldgift,(174) er et eksempel på en avtale hvor kunden trodde det dreide seg om et leveringsklart produkt. Da problemene begynte å melde seg og første del av systemet skulle ha vært levert, meddelte leverandøren at dette var første installasjon i Norge, og at leverandøren betraktet dette som en «pilot-installasjon». Voldgiftsretten la til grunn at ved slike tilfeller hadde leverandøren en særskilt varslingsplikt overfor kunden, en varslingsplikt som ikke var overholdt. Kunden fikk medhold i sitt krav om hevning og erstatning. Se også RG 1983 s. 741 Oslo byrett, hvor leverandøren hadde forespeilet standardprogrammer hvor det skulle gjøres visse tilpasninger, hvor det i virkeligheten skulle gjøres vesentlige endringer. Også her fikk kunden medhold i krav om hevning og erstatning. Se også 1990-11-04 Voldgift.(175) Se på den annen side Rt 1935 s. 497 Myrens verksted, hvor førstvoterende, dommer Larssen, med tilslutning på et flertall på 4 av 7, uttaler at når det leveres et maskineri som ennå ikke er helt utprøvd i den aktuelle sammenheng (ombord i en båt), må tiden til å rette mangler settes noe mer romslig.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Leverandørens opplysningerNext page: Lovbestemte krav m.m. Next page:

Next page: Lovbestemte krav m.m. Next page:

Previous page: Previous page: Leverandørens opplysninger