Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Ansvarsgrunnlag ved annen erstatning enn dagbot

Next page:
Previous page: Erstatning etter utløpet av avtalt dagbotperiode Next page: Avvising av mangelfull ytelse

Grunnlaget for erstatning har vært objektivt ansvar med force majeure unntak for genusforpliktelser og subjektivt ansvar (skyldansvar) med omvendt bevisbyrde for spesieforpliktelser. Ved kjøpsloven av 1988 innførte man kontrollansvar for kjøp, som innebærer at leverandøren er ansvarlig med mindre han «godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgende av», se kjl. § 27 (1).(156) I kjøpsretten er kontrollansvaret begrenset til ansvar for direkte tap, mens leverandøren bare er ansvarlig for indirekte tap dersom han har opptrådt uaktsomt. Tilsvarende gjelder etter htjl § 28 og avhendingslova § 4-5. Om direkte og indirekte tap, se nærmere avsnitt 27.3. Utenfor disse områdene er ansvaret bare begrenset av alminnelige påregnelighetsvurderinger. Om man skulle utstrekke kontrollansvaret til å gjelde også utenfor kjøpsretten, bør konsekvensen bli at man også begrenser ansvaret til å gjelde direkte tap når leverandøren ikke har opptrådt uaktsomt.

Det er foreløpig uklart i hvor stor grad kontrollansvaret vil slå igjennom utenfor de områder hvor det følger av lov. I teorien har Selvig argumentert for at kontrollansvaret, innbefattet avgrensningen mot ansvar for indirekte tap, bør være hovedregelen ved artsbestemte ytelser. Hagstrøm mener også at dette vil bli retningsgivende for artsbestemte ytelser, men at dette ikke kan være hovedregelen ved individuelt bestemte ytelser.(157) Det er derfor viktig å avklare ansvarsformen i kontrakten.

I kontraktspraksis synes fortsatt formen ansvar med unntak for force majeure å dominere.(158) Det er min uærbødige påstand at den vil fortsette å dominere til advokater som har tatt sin eksamen etter at kjøpsloven av 1988 ble vedtatt blir toneangivende ved kontraktsutforming.

I SSA K95 pkt. 10.3 og SSA U97(utk) pkt. 16.2.5 heter det at kunden kan kreve erstatning «med mindre Leverandøren kan godtgjøre at forsinkelsen eller årsaken til forsinkelsen ikke kan tilskrives han.» Formuleringen innebærer et ganske strengt ansvar, i og med at det ikke er tilstrekkelig for leverandøren å påvise at han eller noen han hefter for ikke har opptrådt uaktsomt. Forsinkelse som skyldes forhold leverandøren har risiko for vil pådra ansvar, selv om leverandøren kan påvise at han ikke har opptrådt uaktsomt. Jeg vurderer ansvaret etter disse kontraktene til å ligge et sted mellom det tradisjonelle skyldansvaret med omvendt bevisbyrde, og det strengere kontrollansvaret.

KDL har i K94 pkt. 15.4 og U97 pkt. 16.4 valgt en annen formulering. Her heter det bare at den part som rammes av mislighold kan kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor nærmere angitte begrensninger. Her er det ikke noe vilkår at leverandøren skal kunne lastes for forsinkelsen, slik at det blir et objektivt ansvar med unntak for force majeure. NS 3430 pkt. 39.1.2 har en tilsvarende objektiv bestemmelse, men erstatningen her er begrenset til merkostnader som følge av misligholdet.

Utmåling og begrensninger drøftes samlet for alle misligholdssituasjoner i kapittel 27.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Erstatning etter utløpet av avtalt dagbotperiodeNext page: Avvising av mangelfull ytelse Next page:

Next page: Avvising av mangelfull ytelse Next page: