Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kontraktsregulering av heving

Next page:
Previous page: Vesentlig forsinkelse Next page: Leverandørens interpellasjonsrett -- suspensjon av hevningsrett ved varsel om forsinkelse

Ved kontraktsregulering kan partene sette en klar grense for hvor lang tid forsinkelsen må vare før den gir kunden rett til å heve kontrakten. I praksis har denne fristen ofte sammenheng med den avtalte dagbotperioden. I SSA K95 pkt. 10.5 heter det f.eks:

«Hevning

Etter utløpet av dagbotperioden kan Kunden heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkelig virkning ...»

Men man kan også møte kontrakter hvor kunden kan heve ved enhver forsinkelse. Dette vil gjerne være ved leveranser hvor rettidig leveranse har meget stor betydning, og en slik hevningsadgang vil være en måte å understreke dette på.

Dersom man regulerer hevningsadgangen, står man overfor flere valg, foruten spørsmålet om hvor lang forsinkelsen må være før kontrakten kan heves.

For det første må man ta stilling til om kunden skal kunne heve med øyeblikkelig virkning, eller om det først skal gi hevningsvarsel med ny frist. Det vanlige i IT-bransjen synes å være at man kan heve med øyeblikkelig virkning, slik man har det i SSA K95 pkt. 10.5 og KDL K94 pkt. 15.2.2.e. Etter min mening bør det heller ikke være nødvendig med noe ekstra varsel med ny frist når fristen er klart angitt i kontrakten. En slik ekstra frist innebærer i realiteten en avtale om lengre hevningsfrist, og da kan man like godt avtale denne direkte. Men man har valgt denne løsningen i bl.a. NLM 94, pkt. 48. I KDL U97 pkt. 16.2.1 gir kunden rett til å heve umiddelbart for prosjekter som er ment å skulle vare mindre enn et år, men med en nachfrist på 1 måned for prosjekter som er ment å skulle vare lenger.(152) Etter min vurdering vil en leverandørens interesser like godt kunne ivaretas ved en interpellasjonsrett, se nedenfor i avsnitt 21.7.3. NS 3430 regulerer ikke uttrykkelig når hevning kan skje. Der heter det bare i pkt. 34.1.1 at byggherren kan heve dersom entreprenøren vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at vesentlig mislighold vil inntre, og forholdet ikke er rettet innen en nærmere angitt frist.

En noe underlig regulering finner man i den svenske Avtal 90. Sammenholder man pkt. 5.3 og 5.4 kommer man til at kunden kan heve før utløpet av dagbotperioden. Her løper dagbot i 20 uker = 140 dager (0,5% pr uke inntil 10%), mens man kan heve etter 3 måneder. Hvis kunden hever på dette tidspunkt har han også rett til erstatning. Jeg har vanskelig for å tro at dette er resultat av et bevisst valg.

Dersom kunden først skal kunne heve etter å ha gitt hevningsvarsel med en siste frist, må man ta stilling til når slikt varsel tidligst kan sendes. Videre må man fastsette hva som skal være den korteste fristen kunden kan gi. Slik jeg leser NLM 94 pkt. 48 kan kunden ikke sende slikt varsel før dagbotperioden er utløpt. Den frist som settes skal etter denne kontrakten være rimelig, og ikke kortere enn en uke. Man bør også vurdere hvilke andre rettigheter kunden skal ha i en slik mellomperiode. Det er etter min mening liten grunn til at man ved en slik forsinkelse skal få en periode hvor dagbot ikke lenger løper, og hvor kunden samtidig er avskåret fra såvel å heve som å kreve ytterligere erstatning utover dagbot. Det er imidlertid nettopp denne løsning man har valgt i NLM 94 pkt. 48. Her er mererstatning utover dagbot avhengig av at kunden hever.

Det neste spørsmålet er om man skal avtale rett til partiell hevning, eller om man bare skal tillate total hevning.(153) Man kan si at en delvis hevning som oftest vil ramme leverandøren mindre hardt enn en total hevning. På den annen side vil en total hevning vanligvis også ramme kunden hardere, slik at kunden kanskje vil være mer tilbakeholden med å utnytte hevningsretten. Man kan si at en kontrakt som gir valget mellom total eller ingen hevning innebærer et noe høyere spill enn om man også kan foreta en delvis hevning. SSA K95 pkt. 10.5 gir en uttrykkelig rett til delvis hevning, mens det ikke er en klar regulering av dette i KDL K94 pkt. 15.2.2.e.

Ved suksessive leveranser kan det være hensiktsmessig at man kan heve for de gjenstående forsinkede leveranser, uten å heve for det som er levert. Her kan det tvert i mot være grunn til å si at kunden ikke skal kunne heve for det som alt er levert, med mindre dette har så nær sammenheng med de gjenstående leveranser at det levere alene har liten verdi for kunden. Også ellers kan delvis hevning være hensiktsmessig, slik at man beholder det som er levert og hever for det som gjenstår.

Tar man utgangspunkt i kjøpsloven, har ikke den noen uttrykkelige bestemmelser om varslingsplikt før eventuell hevning. Dersom forsinkelsen først er vesentlig, kan kjøper heve direkte. Ved store og kompliserte leveranser vil det gi et lite rimelig resultat om kunden skal kunne heve uten noen form for forvarsel. Situasjonen må i rimelig grad være forutberegnelig for leverandøren, også når det foreligger mislighold.

Kunden kan etter kjl § 25 (2) heve dersom leverandøren ikke har oppfylt innen en rimelig tilleggsfrist som kunden har fastsatt. I kravet om at fristen skal være rimelig, ligger at fristen må være realistisk. Om den også gir rett til å sette en kortere frist enn det som ellers ville gitt hevningsrett, synes å være noe uklart.(154) Så lenge fristen løper, vil kunden ikke kunne heve kontrakten.

Hvis kontrakten setter en klar hevningsfrist, f.eks. at kontrakten kan heves ved utløpet av en nærmere angitt dagbotsfrist, bør det ikke være nødvendig med et ytterligere varsel. Både SSA K95 pkt. 10.5 og KDL K94 pkt. 15.2.2.e gir kunden en rett å heve med øyeblikkelig virkning dersom levering ikke har skjedd innen dagbotsfristens utløp.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Vesentlig forsinkelseNext page: Leverandørens interpellasjonsrett -- suspensjon av hevningsrett ved varsel om forsinkelse Next page: