Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Vesentlig forsinkelse

Next page:
Previous page: Heving Next page: Kontraktsregulering av heving

Hevning innebærer at kunden går fra avtalen, som følge av forsinkelsen. Hevning vil i de fleste tilfeller være den misligholdssanksjon som rammer hardest. Leverandøren vil ikke få betalt for alt som er gjort som forberedelser til leveransen, og risikerer tvert imot erstatningsansvar for det tap kunden lider som følge av forsinkelsen. Hovedregelen er derfor at kunden bare kan heve dersom forsinkelsen er vesentlig.(149)

Hevning forutsetter en hevningserklæring fra kundens side. Hevning skjer ikke automatisk selv om vilkårene for å kunne heve er oppfylt.

Når man skal vurdere om en forsinkelse er vesentlig, må man som utgangspunkt spørre hva slags betydning forsinkelsen har for kunden. I denne vurderingen må man også ta hensyn til andre sanksjoner, og vurdere om disse kan avhjelpe eller kompensere kundens problemer på en slik måte at forsinkelsen ikke kan anses for vesentlig. Det er også en forutsetning at forsinkelsens betydning har vært synlig for leverandøren, hvilket i praksis kan få betydning hvis kunden er særlig sårbar for forsinkelse.(150) Man må også ta hensyn til den virkning en hevning vil ha for leverandøren, noe som også begrunner det skjerpede vesentlighetskravet for tilvirkningskjøp i kjl § 26.(151) Men hensynet til leverandøren er sekundært: Hvis virkningene for kunden er så alvorlige at han ikke kan hjelpes på annen måte enn gjennom hevning, vil forsinkelsen gi hevningsrett selv om følgene av en hevning vil være katastrofale for leverandøren.

Vesentlighetsvurderingen må være konkret for den enkelte leveranse. Ved et komplisert og omfattende utviklingsoppdrag er risikoen for forsinkelse meget stor. Den som bestiller spesielt utviklede programmer må være forberedt på at det kan bli forsinkelser, og forsinkelsen må bli ganske langvarig før den kan anses for vesentlig.

Gjelder det derimot standardprodukter, skal det ikke gå så lang tid før en forsinkelse vil være vesentlig. Her må man ta hensyn til at markedet utvikler seg raskt. Det skal ikke ha gått mange månedene før kunden bør få anledning til å revurdere sin bestilling i forhold nye produkter og eventuelle prisreduksjoner. Selv om forsinkelsen ikke skaper vesentlige problemer for kunden, f.eks. fordi han kan benytte eksisterende systemer i den perioden forsinkelsen varer, bør ikke kunden være forpliktet til å motta utstyr og programmer som var bestilt ut fra gårsdagens markedssituasjon.

Det er vanskelig å finne rene forsinkelsessaker som fører til hevning med utgangspunkt i bakgrunnsretten. Dette har nok for det første en sammenheng med man nødig vil heve avtaler om omfattende og kompliserte leveranser, se nærmere avsnitt 29. I de saker hvor avtalen har blitt hevet, har det gjerne vært en kombinasjon av forsinkelse og mangler: Til tross for at avtalt leveringstid er betydelig overskredet, har leverandøren ennå ikke klart å levere et system uten mangler, og man kommer til et punkt hvor kunden gir opp. For det annet er det vanlig med kontraktsregulering som inneholder en kombinasjon av dagbot og rett til hevning ved utløpet av en nærmere angitt periode. Hevningssakene vil da vurderes med utgangspunkt i kontraktens hevningsfrist, og ikke i en alminnelig vesentlighetsvurdering.

En dansk avgjørelse 1983-01-26 SøHa, gjengitt i Edb-retlige afgørelser 1, s. 72, er på mange måter illustrerende. I en leveranse som omfattet maskiner og utvikling av programmer, var det inngått en avtale for maskinleveransen som ga hevningsrett etter 2 måneders forsinkelse. I avtalen om utvikling av programvare hadde partene ikke fylt ut feltet om hvor mange ukers forsinkelse som skulle gi kunden hevningsrett. Avtalen ble inngått i begynnelsen av juli 1978, og opprinnelig skulle hele systemet vært levert i oktober samme år. Kjøper hevet først kontrakten i slutten av november. Men samarbeidet ble gjenopptatt, og etter en rekke tilleggsavtaler og utsettelser hevet kjøper på nytt 8. april 1980.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: HevingNext page: Kontraktsregulering av heving Next page:

Next page: Kontraktsregulering av heving Next page:

Previous page: Previous page: Heving