Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Annen erstatning mens dagbot løper

Next page:
Previous page: Beregningsgrunnlag for dagbot, reduksjon av dagbot Next page: Forsinkelse utover dagbotperioden

Det er vanlig å avtale at det ikke kan kreves annen erstatning så lenge dagbot løper. I SSA K95 pkt. 10.3 og KDL U97(utk) pkt. 16.2.3 fremgår en slik begrensning uttrykkelig. KDLs avtaler er mindre klare på dette punktet. Når man sammenholder henholdsvis KDL K94 pkt. 15.2.2 med pkt. 15.4 og KDL U97 pkt. 16.2.1 med KDL U97 pkt. 16.4 er det nærliggende å forstå den slik at kunden kan kreve erstattet dokumentert økonomisk tap også mens dagbot løper, selv om jeg har vanskelig for å tro at KDL har ment det slik.

Det er ikke klart hva som gjelder dersom man ikke har avtalt at dagbot skal utelukke annen erstatning så lenge dagbot løper.

Nørager-Nielsen antar at kunden ikke kan søke erstatning for dokumentert tap ved siden av dagbot ved forsinkelse, men at man må stille opp den motsatte hovedregel i andre tilfelle. Augdahl og Arnholm mener begge at man som hovedregel kan kreve erstatning utover dagbot når ikke annet er avtalt. Krüger antar derimot at den normale forståelsen av en dagbotklausul er at man ikke kan kreve annen erstatning i tillegg.(145) Selv mener jeg også at en dagbotklausul normalt må forstås slik at den utelukker annen erstatning. Dette er et spørsmål om tolking av partenes avtale, slik at det er partenes felles forståelse som skal være utgangspunktet. Jeg vil anta at de fleste som i dag inngår slike avtaler, er av den oppfatning at dagbot utelukker annen erstatning så lenge den løper. I ND 1987 s. 216 Voldgift(146) ble dagbotklausul antatt å utelukke annen erstatning, se dommen s. 225.

Dersom forsinkelse skyldes forsett eller leverandøren har opptrådt grovt uaktsomt,(147) vil kunden kunne kreve erstatning utover dagbot. Hvis ansvaret ikke kan fraskrives, kan det heller ikke begrenses gjennom en dagbotklausul. Det har vært hevdet at man ikke kan fraskrive seg ansvar for egen grov uaktsomhet, men at man kan fraskrive seg ansvar for ansattes grove uaktsomhet. Etter en grundig gjennomgang av såvel norsk som fremmed rett, konkluderer Hagstrøm med at denne læren ikke kan opprettholdes.(148)

I voldgiftsdommen ND 1987 s. 216 synes det som om det var prinsipiell enighet om at en begrensning kunne settes til side, men det var dissens om hvorvidt vilkårene for tilsidesettelse var oppfylt i denne konkrete saken. Et mindretall (Krüger) mente at begrensningen burde settes til side. I den danske dommen ND 1979 s. 284 SøHa satte man en ansvarsbegrensning til side når verftet inngikk avtale med en ny bestiller som gjorde det umulig å oppfylle forpliktelsene overfor den første bestilleren.

En praktisk viktig situasjon er at leverandøren ikke varsler eller varsler kunden for sent om at leveransen vil bli forsinket, se avsnitt 21.4. Ved unnlatt eller for sen varsling kan leverandøren holdes ansvarlig for det tap som kunden kunne ha unngått om leverandøren hadde varslet i rett tid. Dette ansvaret vil ikke være begrenset av dagbotsbestemmelser eller andre begrensninger. Dette fremgår uttrykkelig i SSA K95 pkt. 10.3 og i SSA U97(utk) pkt. 16.2.3. I KDLs avtaler er ikke begrensningen uttrykkelig og man har ingen uttrykkelig varslingsplikt, og da gir det seg selv at man heller ikke har uttrykkelige unntak fra begrensningen. Men heller ikke etter KDLs avtaler kan leverandøren regne med å kunne påberope seg at erstatning er begrenset til dagbot dersom de har unnlatt å varsle om forsinkelse.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Beregningsgrunnlag for dagbot, reduksjon av dagbotNext page: Forsinkelse utover dagbotperioden Next page: