Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Beregningsgrunnlag for dagbot, reduksjon av dagbot

Next page:
Previous page: Utformingen av dagbotsklausuler, dagbotens størrelse Next page: Annen erstatning mens dagbot løper

Dagbot kan beregnes enten med utgangspunkt i hele kontraktssummen, eller i verdien av den del av ytelsen som er forsinket. Dersom man velger å beregne dagbot med utgangspunkt i den del av leveransen som er forsinket, slik det skal gjøres etter SSA K95 pkt. 10.3, får man spørsmålet om hvordan man skal avgjøre hvor stor del av leveransen som skal anses for å være forsinket. Hvis man har dagbotsanksjonerte milepæler må man vurdere om dagbot skal beregnes ut fra hele den påløpne kontraktssum, eller om den skal regnes ut fra verdiøkningen siden siste sanksjonerte milepæl.

Ved en typisk serieleveranse, hvor en kontrakt omfatter flere like systemer, vil det som regel ikke være så vanskelig å vurdere spørsmålet om redusert dagbot. Dersom det f.eks. skal leveres 30 butikksystemer til en butikkjede, og bare 20 av disse er levert innen fristen, vil det som regel være uproblematisk å begrense dagboten til bare å omfatte de 10 systemene som er forsinket. Men også her kan det tenkes at nytten av de leverte systemer bli begrenset så lenge ikke alle er levert. Man kan f.eks. måtte opprettholde gamle rapporteringssystemer sentralt fordi man ikke kan ta i bruk nye rapporteringsrutiner i alle enheter.

Dersom det er funksjonell sammenheng mellom de leverte og de forsinkede deler av en leveranse, blir vurderingen vanskeligere. Hvis forsinkelsen medfører at heller ikke den leverte ytelse kan nyttes som forutsatt, må man anse hele leveransen som forsinket. Hvis man f.eks. har bestilt en omfattende nettverksløsning som skal binde sammen flere driftsenheter, vil nytten av de leverte systemer være begrenset dersom selve kommunikasjonsprogramvaren er forsinket.

Mellom disse ytterpunktene kan man finne mange situasjoner som det er vanskelig å vurdere.

Lar man hovedregelen være at det skal betales dagbot av hele kontraktssummen, blir vurderingen i alle fall i utgangspunktet enklere. Men dette kan gi urimelige resultater dersom det opprettholdes fullt ut. Hvis det bare er en mindre, og funksjonelt adskilt del av leveransen som er forsinket, kan det være urimelig å kreve at leverandøren likevel skal måtte betale full dagbot. Det kan derfor være grunn til å ta inn en bestemmelse om nedsettelse av dagbot. Men en forutsetning for nedsettelse av dagbot bør være at forsinkelsen ikke har betydning for kundens mulighet til å utnytte det som er levert. Når man skal vurdere nedsettelse av dagbot, må man ta utgangspunkt i hva slags verdi det som er levert har for kunden, og ikke fakturaverdien av det leverte utstyr.

Det kan være ulike oppfatninger om hvilket beregningsgrunnlag som bør foretrekkes. Spørsmålet bør også vurderes ut fra hva slags leveranse det gjelder. Min vurdering er at kontraktsbestemmelser som tar utgangspunkt i hele kontraktssummen gir det enkleste utgangspunktet for beregningen. Videre fører det til at problemene plasseres hos den som bør ta hånd om problemene, nemlig den som faktisk har misligholdt kontrakten. Det vil da være leverandøren som må påvise at kunden har en slik nytte av de leverte deler at det gir grunnlag for å nedsette dagbot. Det blir ikke kunden som må påvise at han ikke har nytte av det som er levert, og at det derfor skal regnes dagbot også for den delen av ytelsen som er levert.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Utformingen av dagbotsklausuler, dagbotens størrelseNext page: Annen erstatning mens dagbot løper Next page: