Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Utformingen av dagbotsklausuler, dagbotens størrelse

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Beregningsgrunnlag for dagbot, reduksjon av dagbot

Komponentene i en dagbotklausul er for det første en regel for beregning av dagbotens størrelse. Det vanlige er at dette settes til en viss % av kontraktsummen pr tidsenhet forsinkelse, men den kan også stipuleres til et bestemt beløp pr dag, uke eller annen tidsenhet. Størrelsen på boten vil kunne variere ut fra hva som kan regnes som en akseptabel forsinkelse. Dette vil særlig avhenge av hvor stor betydning en forsinkelse vil ha for kunden og hvor lang den totale leveringstiden er. For et utviklingsprosjekt som etter kontrakten skal gå over flere år, vil man måtte regne med at relativt langvarige forsinkelser kan oppstå. Er det derimot spørsmål om noen ukers avtalt leveringstid, bør man i mindre grad akseptere lange forsinkelser og dermed sette dagboten høyere.

Hvor høy en dagbot skal være, må reguleres i den enkelte kontrakt. Vanligvis vil dagboten være fra 0,1 til 0,15% av kontraktsummen pr dag forsinkelse, eventuelt 0,5 til 1,0% pr uke. Men jeg har sett dagbøter helt opp til 2,0% pr dag opp til 100% av kontraktssummen. En slik klausul betyr at kunden får leveransen gratis hvis den blir 50 dager forsinket. Hvis dagbot settes så høyt, er det for å understreke at rettidig levering har svært stor betydning, og at leverandøren virkelig vil innestå for at levering skjer innen fristen. Og den leverandør som påtar seg et slikt ansvar bør virkelig være sikker på at han er i stand til å levere. I den motsatte ende er dagboten i kontrakt gjengitt i ND 1975 s. 298 Aker vs Reksten s. 303. Der er dagboten 10.000 kr pr dag etter 30 dagers forsinkelse, i en kontrakt på 430 mill. En slik dagbot tilsvarer ca 0,0025% av kontraktssummen pr dag. Jeg vet ikke om dette er vanlig størrelse ved skipsbygging, men det er i alle fall langt under det jeg har sett i noen andre sammenhenger.

Det kan også settes en minstesum for dagbot. I NS 3430 pkt. 20.2 heter det at dagbot ved overskridelse av sluttfrist er 1? pr dag, men ikke mindre enn 1000 kr pr hverdag. Ved overskridelse av delfrist er minimum 500 kr pr hverdag.

Dersom dagbøter utmåles pr dag, bør det presiseres om den regnes pr arbeidsdag eller pr kalenderdag, eller sagt på en annen måte: Om den løper 5 eller 7 dager pr uke, slik at 0,1% pr dag gir henholdsvis 0,5 og 0,7% pr uke. Dette kan gjøres enten ved at det i den aktuelle dagbotklausul klart sies dagbot pr kalenderdag (eller arbeidsdag), som det er gjort i SSA K95 pkt. 10.3, KDL K94 pkt. 15.2.2.a og SSA U97(utk) pkt. 16.2.3; eller ved at man i definisjonslisten definerer dag som kalenderdag (eller arbeidsdag), slik det er gjort i NS 3430 pkt. 2.9. (Men dagbot etter NS 3430 pkt. 20.2 løper pr hverdag, som er definert i pkt. 2.8.) Er dagbot fastsatt pr uke, bør det presiseres om man mener påbegynt uke eller passert hele uke.

I 1977-11-10 Voldgift(144) gjengitt i Blanck I s. 142, ble en klausul som bare anga dagbot «pr dag» tolket som om det gjaldt pr kalenderdag, altså 7 dager pr uke.

Det settes vanligvis et tak for hvor lenge dagboten løper, eventuelt hvor stor den kan bli. Det vanlige er at maksimal dagbot settes slik at den utgjør et sted mellom 5 og 15% av kontraktsummen, hvor 10% synes å forekomme oftest. Men igjen er det opp til partene å bestemme hvor høy dagboten kan bli, og jeg har sett kontrakter hvor dagboten løper helt opp til 100% av kontraktsummen. Kontrakten i ND 1975 s. 298 Aker vs Reksten er også i denne sammenhengen lavest, med maksimal dagbot på 1 mill, som tilsvarer ca 0,25% av 430 mill. Maksimum kan angis på flere måter. Har man en dagbot på 0,15% pr kalenderdag, som løper i 60 dager, vil man f.eks. få en maksimal dagbot på 9%. Andre ganger heter det kanskje at dagbot med 0,1% pr kalenderdag løper inntil dagboten har nådd 10% av kontraktsummen, hvilket innebærer at den løper i 100 dager. Endelig kan man begrense total dagbot til et bestemt beløp.

I SSA K95 pkt. 10.3 og SSA U97(utk) pkt. 16.2.3 er dagbot 0,15% pr kalenderdag i 100 dager, som gir maksimalt 15% dagbot. I KDL K94 pkt. 15.2.2.b er den satt til 10% fordelt over 90 kalenderdager, som gir 0,111...% pr kalenderdag. I KDL U97 pkt. 16.2.1 er det forutsatt at dagboten fastsettes i bilag. SSA LitenK sier i pkt. 5.1.5 0,15% pr kalenderdag inntil 10%, som innebærer at den løper i 67 dager. Den svenske Avtal 90 angir i pkt. 5.3 0,5% pr uke inntil 10%, som gir 20 uker (140 kalenderdager). Også på andre kontraktsområder synes dagbot vanligvis å ligge innenfor det samme området. NS 3430 pkt. 20.2 har også 0,1% inntil 10%. NF 92 art. 24.2 har 0,15% pr dag ved overskridelse av milepæler eller leveringsdato. Ved overskridelser av milepæler skal dagbot beregnes etter kontraktsverdien av det arbeidet som etter fremdriftsplanen skulle vært ferdig. Samlet maksimum er her satt til 10% av kontraktsprisen. Dette betyr at man ved overskridelse av milepæl kan få dagbøter som løper opp i mer enn 10% av kontraktsverdien på dette tidspunktet.


Hvis man eksplisitt har kontraktsfestet mer enn to av parameterene for dagbotsberegningen, må man passe på at regnestykket stemmer for alle tallene. Hvis man f.eks. skulle sette at dagbot løper med 0,15% pr kalenderdag i 100 dager og maksimal dagbot til 10% av kontraktsummen, får man et problem. 0,15% pr dag i 100 dager gir 15%, samtidig som kontrakten sier at den løper inntil den har nådd 10%.

Setter man maksimal dagbot til et fast beløp, bør man ta seg bryet med å regne ut hvor lang tid det tar før maksimal dagbot nås.

Jeg har selv i praksis møtt et tilfelle hvor leverandøren i sluttforhandlingene klarte å få kunden med på en beløpsgrense for dagboten. Mitt inntrykk var at leverandøren hadde fått inn denne begrensningen som en motytelse for å innrømme noe bedre betalingsbetingelser for kunden. Men de andre parameterene for beregning av dagbot var ikke endret, og det var åpenbart at verken leverandøren eller kunden hadde sett konsekvensene av dette. Maksimal dagbot var satt til 500.000 kr., og man hadde den vanlige koblingen med hevningsrett, som ga kunden rett til å heve når maksimal dagbot var nådd. Kontrakten var i dette tilfellet på ca 38 mill kr., og dagbot løp med 0,1% pr kalenderdag. Dette vil si at dagboten utgjorde ca 38.000 kr pr dag, og etter bare 14 dagers forsinkelse hadde man passert grensen for maksimal dagbot. Det kom som en meget ubehagelig overraskelse for leverandøren at kunden etter kontrakten hadde rett til å heve etter bare to ukers forsinkelse i en stor og komplisert leveranse med mye kundetilpasset utvikling.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Beregningsgrunnlag for dagbot, reduksjon av dagbot Next page:

Previous page: Previous page: Innledning