Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Rettsteknisk forenkling av forsinkelsessanksjonene

Next page:
Previous page: Plikt til å varsle om forsinkelse Next page: Dagbot

Begge parter kan se seg tjent med enkle og firkantede regler som gjør den rettslige situasjonen oversiktlig og lett å håndtere dersom det oppstår en forsinkelse. Man kan derfor være interessert i regler som er enklere å praktisere dersom man først kommer i en misligholdssituasjon. Slike bestemmelser gir også økt forutberegnelighet.

Bakgrunnsretten forutsetter to vanskelige konkrete vurderinger. For det første må man avgjøre hvor stort tap kunden har lidt som følge av forsinkelsen. Det kan være vanskelig nok å påvise direkte utgifter og merarbeid som man har hatt. Men enda vanskeligere blir det å dokumentere hvor stort tap man har lidt som følge av at forventet rasjonaliseringsgevinst ikke kan innkasseres før på et senere tidspunkt, eventuelt ikke i det hele tatt. Trekker man så inn at kunden kanskje driver en virksomhet som gjør ham spesielt sårbar, og/eller at han burde ha redusert sitt tap gjennom å iverksette andre tiltak, ser vi at det ligger mye konfliktstoff i tapsberegningen.

På den motsatte ytterlighet finner vi de tilfeller hvor ytelsen ikke nødvendigvis er ment å skulle gi noen økonomisk gevinst, slik at man heller ikke lider noe økonomisk tap om ytelsen ikke leveres som forutsatt. Det blir da lite rimelig at leverandøren av denne grunn skal slippe misligholdssanksjoner, og at kunden blir uten mulighet for å øve oppfyllelsespress utover å holde tilbake egen ytelse.

Man kan sette hele den konkrete erstatningsberegningen til side ved å innføre en form for normaltapserstatning i kontrakten. Man stipulerer en erstatning som kunden kan kreve, uten hensyn til hva slags økonomisk tap han har lidt. Hvis kontrakten på denne måten stipulerer en normaltapserstatning, vil leverandøren kunne kontrollere sin ansvarseksponering, og kunden kan vurdere behovet for å skaffe seg tilleggsdekning gjennom f.eks. forsikring, eller for å iverksette andre tapsforebyggende tiltak. I praksis fastsettes en normaltapserstatning ved forsinkelse gjerne i form av en dagbot, se nedenfor i avsnitt 21.6.

Jeg sitter hjemme og skriver dette. For tiden arbeides oppussing av fasaden på den gården hvor jeg bor, så det vandrer stadig håndverkere forbi i stillasene utenfor. Det er ikke så lenge til de skal være ferdige, og jeg har litt vanskelig for å tro at de blir ferdige innen den avtalte fristen. I den situasjonen er jeg glad for at det er avtalt dagbøter. For det ville ikke vært lett å påvise noe økonomisk tap om oppussing av fasaden på en boligeiendom blir noen uker forsinket.

En annen vanskelig vurdering er når en forsinkelse skal anses for vesentlig, slik at den dermed gir kunden rett til å heve kontrakten.(142) Så lenge man skal gi regler på et generelt plan, er det vanskelig å gjøre det på annen måte enn gjennom skjønnsmessige kriterier. Det finnes et utall av forskjellige leveranser, og det som nærmest er katastrofal forsinkelse ved én leveranse, kan være i bagatell i en annen sammenheng. Noen ganger vil en ukes forsinkelse føre til alvorlige problemer for kunden, andre ganger kan kunden kanskje tåle et halvt år uten at det får alvorlige følger. Men når man står i den konkrete konflikt hvor kunden ønsker å heve og leverandøren motsetter seg dette, da er det ikke lett å avgjøre hva som skal regnes som vesentlig forsinkelse for akkurat denne leveransen. Resultatet kan bli en vanskelig, og dermed dyr konflikt.

I en kontrakt er det mulig å sette en skarp grense for når man kan heve avtalen ved forsinkelse. Man kan si at kunden har rett til å heve dersom forsinkelsen har vart mer enn et visst antall dager, f.eks. 90 dager. Dermed slipper man hele vesentlighetsvurderingen. Kunden kan da ikke heve selv om forsinkelsen viser seg å få vesentlige følger for ham lenge før utløpet av hevningsfristen. På den annen side vil han kunne heve når fristen har løpt ut selv om forsinkelsen ikke skaper alvorlige problemer, kanskje kan det tvert imot være slik at det gir kunden en for ham kjærkommen anledning til å komme ut av en uheldig kontrakt. Også dette er det vanlig å regulere som en del av en dagbotklausul.

Enkle og firkantede er lette å praktisere, men de har sin pris. Denne prisen må partene akseptere dersom de velger denne type regulering. Man vil langt på vei måtte se bort fra de konkrete forhold, og kan ende med resultater som er lite rimelige i den konkrete saken. En dagbot kan vise seg å være alt for lav til å tilnærmelsesvis dekke kundens tap, eller den kan føre til at leverandøren blir erstatningsansvarlig i en situasjon hvor kunden ikke lider noe tap i det hele tatt. Det kan tenkes at kunden selv ikke er klar til å ta den bestilte ytelse i bruk, slik at han har fordel av ikke å få systemet i hus og av å kunne utsette betalingen. På tilsvarende måte kan kunden være avskåret fra å kunne heve selv om en forsinkelse etter en alminnelig vurdering klart vil være vesentlig. Eller leverandøren må finne seg i at kunden nytter hevningsretten til å komme ut av en kontrakt som har vist seg å være mindre gunstig enn først antatt, selv om forsinkelsen ikke kan regnes som vesentlig. Avt. § 36 kan nok brukes til å avbøte de mest urimelige utslagene, men det skal mye til før man vil tilsidesette klare avtalebestemmelser mellom profesjonelle parter.(143)

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Plikt til å varsle om forsinkelseNext page: Dagbot Next page:

Next page: Dagbot Next page:

Previous page: Previous page: Plikt til å varsle om forsinkelse