Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Plikt til å varsle om forsinkelse

Next page:
Previous page: Rett til å holde tilbake egen ytelse (detensjonsrett) Next page: Rettsteknisk forenkling av forsinkelsessanksjonene

Dersom kunden blir varslet tidlig om at leveransen vil bli forsinket, eller kanskje at leverandøren ikke vil være i stand til å levere i det hele tatt, vil kunden ta sine forholdsregler. Man vinner tid, kan stanse egne forberedelser, kan finne alternative løsninger, osv. Kunden kan i det hele tatt redusere konsekvensene av en forsinkelse dersom han blir varslet tidlig. Et krav om varsling burde være helt selvsagt. Men likevel ser man mange tilfeller hvor leverandøren ikke varsler annet enn ved total uteblivelse, eller kanskje ikke før kunden purrer på levering.

Etter kjl § 28 har selgeren plikt til å gi kjøperen melding dersom han hindres i å oppfylle til rett tid. Hvis slik melding ikke gis innen rimelig tid etter at selgeren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan kjøperen kreve erstattet som kunne vært unngått om han hadde fått meldingen i tide. Plikten gjelder uansett hindringens art, også om det er en hindring som i seg selv ville fritatt selgeren for ansvar for forsinket eller uteblitt levering.(140)

Leverandøren har en slik varslingsplikt også utenfor de tilfeller som omfattes av kjøpsloven, se Rt 1970 s. 1059 Knutelin «Knutelindommen» som er avsagt før man fikk en slik eksplisitt varslingsplikt inn i loven. Saken gjaldt levering av en fiskenot. Det viste seg at det ikke var mulig å skaffe nødvendige råmaterialer, slik at det forelå en force majeure situasjon som ville ha fritatt leverandøren for ansvar. Men leverandøren unnlot å varsle kunden, som derfor gjorde sine forberedelser til å dra ut på fiskefeltet, i tillit til at nota ville bli levert som avtalt. Manglende varsling førte her til at Høyesterett ila ansvar for det tap som kunne vært unngått ved tidligere varsling, til tross for force majeure situasjonen. Førstvoterende, dommer Endresen uttalte på s. 1065, med tilslutning fra en enstemmig Høyesterett:

«Jeg er imidlertid kommet til at A/S Fiskeredskap [selger] må være erstatningsansvarlig på et annet grunnlag, idet firmaet på et tidligere tidspunkt burde ha underrettet Gullvik [kjøper] om faren for forsinkelse. Når fikk Gullvik først beskjed om forholdet den 2. mars ?? dagen etter den avtalte leveringstid. ...

... Med de forsinkelser i leveringene fra Italia [av råmateriale] som allerede var inntrådt, finner jeg at A/S Fiskeredskap burde ha orientert Gullvik om situasjonen kanskje allerede i desember, men senest i månedsskiftet januar-februar 1966, slik at han kunne ta stilling til hva man under disse omstendigheter kunne foreta seg. Det er da en ganske stor mulighet for at Gullvik ville ha bestemt seg for en løsning som ville muliggjort deltagelse i loddefisket fra dets begynnelse, og når A/S Fiskeredskap har forsømt å gi Gullvik anledning til dette, må man ta til følge hans anførsel om at han ville ha forholdt seg slik. A/S Fiskeredskap må da erstatte det tap som er lidt ved at M/S «Sigerfjord» ikke fikk delta i loddefisket fra begynnelsen av med slikt redskap.»

Slike klare handlingsplikter bør etter min mening fremgå direkte av kontrakten, selv om resultatet etter bakgrunnsretten vil bli det samme. For å skape klarhet bør man videre kreve at varsel gis eller bekreftes skriftlig. Med en eksplisitt angivelse i kontrakten, øker man sannsynligheten for at varsel faktisk blir gitt. I SSA K95 pkt. 8 har man plikt til å varsle «uten ugrunnet opphold». I KDL K94 er det ingen tilsvarende eksplisitt varslingsplikt.

Man bør kunne vente med å varsle til situasjonen er noenlunde avklart, med mindre bare det å få avklart situasjonen vil ta lang tid. Innen entreprise synes det som om man har ansett skriftlighetskrav for oppfylt når noe er opplyst i møte og protokollert.(141)

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Rett til å holde tilbake egen ytelse (detensjonsrett)Next page: Rettsteknisk forenkling av forsinkelsessanksjonene Next page: