Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Forsinkelsen må kunne gjøres gjeldende mot leverandøren

Next page:
Previous page: Bakgrunnsretten Next page: Rett til å holde tilbake egen ytelse (detensjonsrett)

Første betingelse for at kunden skal kunne kreve noe, er at forsinkelsen kan gjøres gjeldende mot leverandøren. Utgangspunktet er at enhver forsinkelse kan gjøres gjeldende, men fra dette gjelder det to unntak.

For det første kan kunden selv være skyld i forsinkelsen, slik at det foreligger kreditormora.(137) I praksis vil dette først og fremst kunne oppstå dersom kunden ikke har medvirket på en slik måte som det er forutsatt i kontrakten. I Rt 1978 s. 1157 hadde ikke byggherren sørget for de leveranser han hadde påtatt seg å skaffe, med den følge at det oppsto en betydelig forsinkelse. Denne forsinkelsen kunne ikke gjøres gjeldende mot entreprenøren. Et eksempel på manglende spesifikasjoner ved oppstart (ved entreprise) er RG 1965 s. 390 Oslo, hvor entreprenøren fikk medhold i krav om tilleggsbetaling. Hvis man har vært unøyaktig med å angi kundens plikter, eventuelt med å protokollere tilfeller av manglende medvirkning, vil dette kunne slå tilbake på leverandøren når han mener at kunden må ta ansvaret for en forsinkelse.

For at leverandøren skal kunne påberope seg manglende medvirkning, bør kundens medvirkningsplikt fremgå klart av kontrakten eller av bakgrunnsretten. Har leverandøren uten forbehold påtatt seg å levere i henhold til en gitt spesifikasjon, vil han få problemer med å bli hørt med at kunden ikke har medvirket. Se som eksempel 1972-04-28 Voldgift,(138) gjengitt i Blanck I s. 1 (se s. 6), hvor leverandøren ikke fikk medhold i at kunden hadde prosjektlederansvar og dermed måtte være ansvarlig for forsinkelsen.

Mitt inntrykk er at manglende medvirkning ofte anføres av leverandøren i konflikter om forsinkelse. Et eksempel er RG 1983 s. 741 Oslo (Kienzle). Et annet eksempel er 1977-11-10 Voldgift,(139) gjengitt i Blanck I s. 142, hvor leverandøren ikke fikk medhold.

Manglende betaling av avtalte terminer kan også gi leverandøren rett til å stanse arbeidet, med bl.a. den følge at det blir forsinkelse som ikke kan gjøres gjeldende mot leverandøren, se Rt 1978 s. 1157.

Hvis leverandøren vil påberope seg manglende medvirkning fra kunden, bør dette gjøres gjeldende straks. Hvis leverandøren venter til forsinkelsen er et faktum, eller presenterer sin tilleggsregning etter at prosjektet er avsluttet, vil det være vanskeligere å bringe de faktiske forhold på det rene. At slike forhold ikke påberopes mens det er enkelt å fremskaffe nødvendige bevis, kan føre til at leverandøren taper sin rett til å gjøre dem gjeldende, se ND 1989 s. 453 Gulating.

Dersom forsinkelsen skyldes kundens forhold, må kunden regne med en forsinkelse som er minst like lang som den som direkte oppstår hos ham selv. Man må regne med at leverandøren har lagt opp sine arbeidsplaner ut fra avtalt leveringstid. Etter denne tid kan det aktuelle personalet være disponert for andre formål, og kunden vil ikke kunne kreve at leverandøren skal omdisponere til skade for en annen kunde eller bruke mye overtid, hvis kunden selv har forårsaket forsinkelsen. Kunden risikerer også å måtte betale for leverandørens merkostnader, se RG 1965 s. 390 Oslo.

For det annet kan det inntreffe begivenheter som er utenfor partenes kontroll, og som suspenderer partenes plikter, se nærmere kapittel 16.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: BakgrunnsrettenNext page: Rett til å holde tilbake egen ytelse (detensjonsrett) Next page:

Previous page: Previous page: Bakgrunnsretten