Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Bakgrunnsretten

Next page:
Previous page: Kap 21. Forsinkelse Next page: Forsinkelsen må kunne gjøres gjeldende mot leverandøren

Forsinkelse er den misligholdssituasjon som i praksis er enklest å håndtere. Hvis man først har fått klarlagt leveringstiden, vil det normalt ikke vare noe problem å konstatere hvorvidt det foreligger en forsinkelse eller ikke. Men ved mer kompliserte leveranser er heller ikke dette alltid så lett å konstatere. Det kan bli et spørsmål om det er foretatt en (mangelfull)levering, eller om kontraktsmessig ytelse ennå ikke er levert.

Ved forsinkelse kan kunden for det første fastholde krav på oppfyllelse. Leverandøren kan ikke selv gå fra kontrakten uten å pådra seg erstatningsansvar, med mindre forholdene er slik at leveringsplikten suspenderes eller faller bort i medhold av kjøpsrettens regler om kontrollansvar, alminnelige regler om force majeure, eller kontraktens bestemmelser om dette, se nærmere kapittel 16

Etter bakgrunnsretten kan kunden ved forsinkelse fra leverandørens side kreve erstatning. Dersom forsinkelsen er vesentlig kan kunden også heve kontrakten. For tilvirkningskjøp har man i kjl. § 26 skjerpet betingelsene for hevning slik at hevning bare kan skje dersom kjøpers formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet.

Kunden kan videre kreve erstatning. Etter kjl § 27 har selger et kontrollansvar, mens det er mer uklart hva som gjelder utenfor kjøpslovens område. Se nærmere nedenfor i avsnitt 21.8.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 21. ForsinkelseNext page: Forsinkelsen må kunne gjøres gjeldende mot leverandøren Next page:

Previous page: Previous page: Kap 21. Forsinkelse