Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Rettigheter til dokumentasjon

Next page:
Previous page: Rett til overdragelse Next page: Særlig om spesielt utviklede programmer

Den tradisjonelle dokumentasjonen i form av en håndbok må opphavsrettslig betraktes som et separat verk i forhold til programmet. Dette vil være et ordinært litterært verk, og opphavsrettslovens særbestemmelser for datamaskinprogrammer vil ikke gjelde for denne dokumentasjonen.

En praktisk viktig betydning er at det vil være tillatt å kopiere fra dokumentasjonene til privat bruk etter bestemmelsen i åvl § 12. Denne kopieringsadgangen vil normalt være begrenset til deler av dokumentasjonen. Det er normalt ikke adgang til å fremstille selv én kopi til personlig bruk av en bok som er å få i handelen.(130) Selv om dokumentasjon til programvare vanligvis ikke selges uavhengig av programmet, må denne begrensningen også gjelde for dette.

I leverandørenes vilkår for en del standardprogrammer gis kunden rett til å installere programmet på en hjemmemaskin og/eller en bærbar maskin, forutsatt at det brukes original dokumentasjon, se avsnitt 18.7(. Slike avtaler vil ikke i seg selv begrense kundens rett til å kopiere fra dokumentasjonen til privat bruk etter åvl § 12. Men hvis den utvidede rett til å fremstille eksemplarer av selve programmet er betinget av at dokumentasjonen ikke kopieres, vil den utvidede disposisjonsretten falle bort dersom kunden fremstiller eksemplar av dokumentasjonen i medhold av åvl § 12.

Dokumentasjon i maskinlesbar form («on-line» dokumentasjon) er vanskeligere å plassere i forhold til den opphavsrettslige bakgrunnsretten. For det første er det et spørsmål om den skal regnes som en del av programmet og følge de regler som gjelder for datamaskinprogammer, eller om den skal følge de samme regler som dokumentasjon i trykt form. Når det i en ikke så alt for fjern fremtid måtte bli vedtatt regler om vern av databaser på basis av EF's databasedirektiv,(131) vil man også måtte vurdere om dokumentasjons- og hjelpefiler i et dataprogram skal regnes som en database, og dermed komme under en slik beskyttelse. Dette opphavsrettslige spørsmålet har ingen klar løsning, og er ikke inngående analysert i nordisk opphavsrettsteori. Det vil heller ikke bli drøftet nærmere i denne fremstillingen. I denne sammenhengen vil svaret på slike uklarheter være at man så langt det er praktisk mulig bør avklare spørsmålet gjennom de avtaler som inngås.


Integrasjonen mellom program og data reiser en rekke uavklarte opphavsrettslige spørsmål. Til nå har man i en viss grad kunnet holde problemene på armlengdes avstand fordi det i alle fall har vært mulig å trekke et visst skille, og at reglene stort sett har vært like. Nå ser man på den ene side en tendens hvor stadig mer av programdokumentasjonen gjøres til en del av programmet. På den andre siden ser man at datasamlinger leveres med søkeprogram. Et leksikon på CD-Rom plate vil f.eks. ikke bare inneholde tekst, bilder m.m. som brukeren får tilgang til, det vil også inneholde programmer for søking i og presentasjon av informasjonen.

Paradoksalt nok fører forsøk på å lovregulere de ulike verkskategoriene til at noen problemer blir vanskeligere å håndtere, selv om lovreguleringen løser flere problemer enn den skaper. Så lenge lovreglene var de samme for begge typer verk, med vide rom for skjønn, kunne man ut fra en vurdering basert på reelle hensyn velge en løsning som passet i det konkrete tilfellet. Når det nå er innført særregler for datamaskinprogrammer, må man ta stilling til om det aktuelle verket skal kvalifiseres på den ene eller den annen måte for å finne det rettslige utgangspunkt for den vurderingen som må foretas.

Det andre spørsmålet er om man må innfortolke en begrenset rett til eksemplarfremstilling når dokumentasjonen leveres på denne måten. En utskrift av dokumentasjonen vil være en eksemplarfremstilling, derom kan det ikke herske noen tvil. Men samtidig har de fleste programmer i dag en kommando for utskrift av dokumentasjon og hjelpefiler. Det gir lite mening om programleverandørene bygger inn en kommando som ikke trengs for å lese dokumentasjonen på skjermen, og samtidig skulle hevde at man ikke får benytte denne kommandoen uten særskilt samtykke fra opphavsmannen. Dersom man velger å klassifisere slik dokumentasjon som en del av programmet, vil retten til å fremstille slike eksemplar kunne henges på retten til eksemplarfremstilling etter åvl § 39h, se ovenfor i avsnitt 18.2. Regner man dokumentasjonen som et vanlig litterært verk, vil det være vanskeligere å finne en lovhjemmel i de tilfeller hvor det ikke vil være eksemplarfremstilling til privat bruk.

Jeg vil bygge en begrenset rett til å ta utskrift av slik dokumentasjon på avtalen mellom programleverandør og kunde. Det må være innforstått i avtalen at man skal kunne bruke programmets funksjoner, også når det innebærer at man vil foreta en eksemplarfremstilling. Dermed er man tilbake i slike vurderinger som man måtte foreta for programvare før endringen i åndsverkloven i 1990. Men om man anerkjenner en slik rett, vil man stå tilbake med spørsmålet om hvordan den skal avgrenses.

Jeg har til nå ikke sett noen kontrakter hvor man har regulert dette spørsmålet.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Rett til overdragelseNext page: Særlig om spesielt utviklede programmer Next page:

Previous page: Previous page: Rett til overdragelse