Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Rett til overdragelse

Next page:
Previous page: Hjemmemaskiner, bærbare maskiner, etc. Next page: Rettigheter til dokumentasjon

Et viktig punkt er om kunden skal ha rett til å overdra sine rettigheter etter avtalen. Utgangspunktet etter åvl § 19 er at kunden har rett til å overdra videre et eksemplar av et utgitt program. Når det gjelder selve eksemplaret, har derfor kunden rett til å overdra dette, med mindre annet er avtalt, forutsatt at kunden har ervervet eiendomsrett til eksemplaret.

Når det gjelder opphavsrettslige beføyelser, er utgangspunktet det motsatte. I henhold til åvl § 39b, annet ledd kan ervervet opphavsrett ikke overdras videre uten opphavsmannens samtykke, med mindre overdragelsen inngår i overdragelse av en forretning eller forretningsavdeling. Det siste holder jeg i denne sammenhengen utenfor. Ved enkelt-overdragelser kan opphavsrettslige beføyelser ikke overdras videre uten samtykke.

Det første spørsmål man dermed konfronteres med, er om opphavsrettslige beføyelser som er nødvendige for bruken av programmet følger eksemplaret, eller om de bare kan overdras med samtykke. ?vl § 39h sier ikke noe direkte om dette, og det er ikke drøftet i bestemmelsens forarbeider. Men det ville gi lite mening om en overdragelse som er hjemlet i åvl § 19 skulle gjøres praktisk uinteressant ved at beføyelser som er nødvendige for den forutsatte bruk, og som etter loven som hovedregel følger med ved overdragelse av et eksemplar, ikke skal kunne overdras videre sammen med eksemplaret. Man må derfor kunne legge til grunn at det beføyelser som følger med i henhold til åvl § 39h , også følger med ved videre overdragelse av eksemplar av datamaskinprogram.

Spørsmålet blir så om begrensninger i disposisjonsretten også innebærer begrensninger i adgangen til å overdra denne videre. Et utgangspunkt er at man ikke kan overdra bedre rett enn det man selv har. Hvis disposisjonsretten er begrenset, vil det bare være den begrensede disposisjonsretten som kan overdras. Dette vil i praksis utelukke overdragelse i en del situasjoner. Om Universitetet i Oslo skulle ha inngått en avtale som gir utnyttelsesrett for Universitetet i Oslo, så kan man eventuelt bare overdra en utnyttelsesrett for Universitetet i Oslo, og en slik rett vil neppe andre være interessert i å overta. Tilsvarende må gjelde dersom et program er solgt på «studentvilkår», med en gyldig vedtatt avtale som sier at program levert på disse vilkår bare kan benyttes av eller overdras videre til personer som fyller vilkårene.

Begrensninger som ikke er knyttet til person er organisasjon vil i utgangspunktet ikke innebære noen begrensning i adgangen til å overdra disposisjonsretten. Hvis disposisjonsretten er knyttet til bruk på en bestemt maskin, vil denne retten kunne overdras sammen med maskinen. Tilsvarende må kan kunne overdra en disposisjonsrett begrenset til et antall brukere.

Vederlagsberegningen vil også ha betydning for rett til overdragelse. Dersom kunden har betalt et engangs vederlag for en ikke-tidsbegrenset disposisjonsrett, er det liten grunn til at denne retten ikke skal kunne overdras. Betales det derimot et løpende vederlag, kan dette tale for at retten ikke uten videre kan overdras. En slik avtale vil gjerne kunne sies opp, med den virkning av betalingsforpliktelsen faller bort. Kunden vil her ha betalt for den tid han har disponert programmet, og har vanligvis ingen klar interesse i å kunne overdra en rett til fremtidig utnyttelse. Helt unntaksfritt kan dette likevel ikke være. Betales det løpende vederlag for maskinens operativsystem, vil maskinen ikke kunne brukes hvis ikke også programmet følger med. Her bør programmet kunne overdras sammen med maskinen.

Spørsmålet om rett til overdragelse vil ofte være regulert i avtale mellom partene. SSA K95 pkt. 15.1 gir kunden rett til å overdra sine rettigheter til en annen norsk statsinstitusjon. At retten til overdragelse er begrenset til å gjelde annen statsinstitusjon, må ses i sammenheng med at overdragelse til andre er lite aktuelt for statlige kunder. KDL K94 pkt. 11.1 sier derimot at disposisjonsretten ikke er overførbar. Også Hydros innkjøpsbetingelser pkt. 9.3 innebærer at disposisjonsrett ikke kan overdras.

Jeg ser ingen rimelige grunner til at eksemplar og disposisjonsrett til programvare ikke skal kunne overdras til andre så lenge disposisjonsretten ikke er begrenset på en måte som i praksis utelukker slik overdragelse. Et overdragelsesforbud innebærer at den som legger om sitt datasystem ikke uten videre kan selge det gamle, selv om det skulle finnes et marked for det. Jeg vil også tro at slike overdragelsesforbud vil kunne settes til side etter avtl § 36 i situasjoner det fører til urimelige resultater for kunden. Når et slikt overdragelsesforbud finnes i kundens egne innkjøpsvilkår, vil kunden vanskelig kunne høres med at dette er urimelig. Man kan også komme rundt på problemet ved å innfortolke et krav om at leverandøren må ha saklig og rimelig grunn for å nekte samtykke til overdragelse, og at et ønske om å innkreve nytt vederlag i forbindelse med overdragelsen ikke kan anses som saklig og rimelig grunn til å nekte overdragelse.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Hjemmemaskiner, bærbare maskiner, etc.Next page: Rettigheter til dokumentasjon Next page:

Next page: Rettigheter til dokumentasjon Next page:

Previous page: Previous page: Hjemmemaskiner, bærbare maskiner, etc.