Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Rettigheter til kodebiblioteker, "run-time moduler", "clip-art" m.v.

Next page:
Previous page: Varig eller tidsbegrenset disposisjonsrett? Next page: Hjemmemaskiner, bærbare maskiner, etc.

En betydelig del av den programvaren som omsettes, er verktøy som brukes for å utvikle et annet produkt. Det kan være andre programmer, tekster, musikk, presentasjoner, m.v. Et utgangspunkt må være at verk som skapes ved hjelp av slike verktøy, er selvstendig slik at rettighetshaver til verktøyet ikke har noen rett til det nye verket. Om man ikke skulle betrakte dette som så selvsagt at det knapt er verd å nevnes, så kan det uten tvil hjemles i åvl § 4, første ledd.

Men med slike programmer leveres det gjerne «prefabrikerte elementer», som kan inkorporeres i de produkter som brukeren lager. Til programmeringsverktøy følger det dels med, og dels leveres det som tillegg en rekke kodebiblioteker som inneholder ferdige programbiter for å utføre standardiserte rutiner. Til visse typer utviklingsverktøy kan det følge med en begrenset versjon av det utviklingsverktøyet som brukes, som er nødvendig for å kunne kjøre de ferdige produktene ?? såkalte «run-time moduler».

En «run-time modul» kan f.eks. være en begrenset versjon av et databaseprogram. Det kan brukes til å kjøre ferdig utviklede database-systemer, men kan ikke brukes til å utvikle nye systemer.

Noen slike moduler er helt nødvendige for å kunne nyttiggjøre seg det ferdige produktet. Andre er ikke nødvendige, men kan bidra til å forenkle arbeidet eller gjøre resultatet bedre.

Når slike elementer inkorporeres i nye produkter, fremstilles det nye eksemplarer av dem. I den grad de enkelte moduler i seg selv er opphavsrettsbeskyttet, kan ikke dette gjøres uten samtykke fra rettighetshaver. En rett til eksemplarfremstilling og videre distribusjon av må eventuelt bygge på at retten følger av avtalen mellom rettighetshaver og kunde. En slik rett kan anses inneholdt i en avtale selv om avtalen ikke sier noe eksplisitt om det.

Det springende punkt vil gjerne være om slike moduler kan reproduseres og distribueres fritt, eller om det skal betales en avgift (royalty) for hvert eksemplar.

Avtalepraksis er ikke entydig. Det kan synes som om praksis varierer mellom ulike markedssegmenter. I PC-markedet synes det ikke å være vanlig at man tar betalt for run-time moduler eller royalty for programmer som utvikles, mens det er mer vanlig i andre deler av markedet. Noen leverandører bruker i sin markedsføring at man får rett til royalty-fri distribusjon av run-time moduler, og da er forholdet uproblematisk. Andre krever betaling. Og en rekke avtaler sier ikke noe om spørsmålet.


I en sak avgjort av Oslo byrett 1996-05-09(129) la retten til grunn at run-time moduler ikke fritt kunne kopieres og leveres med egenutviklet programvare. Utvikleren var her kjent med at leverandøren av utviklingsverktøyet krevde betaling for slike moduler, og retten la til grunn at det i det aktuelle markedssegmentet var vanlig å ta betaling for dette.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Varig eller tidsbegrenset disposisjonsrett?Next page: Hjemmemaskiner, bærbare maskiner, etc. Next page:

Previous page: Previous page: Varig eller tidsbegrenset disposisjonsrett?