Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Varig eller tidsbegrenset disposisjonsrett?

Next page:
Previous page: Rett til å foreta endringer Next page: Rettigheter til kodebiblioteker, "run-time moduler", "clip-art" m.v.

Avtale om disposisjonsrett til programmer kan inngås varig eller for en begrenset tidsperiode.

Dersom det betales et engangs vederlag for programmet, må man kunne gå ut fra at man har en varig disposisjonsrett, med mindre annet klart er avtalt. Man ser i praksis noen eksempler på at leverandørene har lagt inn tidsbegrensninger i programmet, slik at dette ikke kan brukes etter en bestemt dato uten en form for fornyelse. Dersom avtalen ikke klart sier at disposisjonsretten er tidsbegrenset, vil en slik begrensning være en mangel og et klart kontraktsbrudd fra selgers side.

Det har etterhvert blitt vanlig at programmer leveres på prøve, f.eks. ved at en «demo» versjon av programmet fritt kan lastes ned via Internett. En del demonstrasjonsversjoner av programmer distribueres også fritt på diskett eller CD-Rom som vedlegg til datatidsskrifter, sammen med operativsystemer, osv. Når det er klart at programmet leveres på prøve, må kunden akseptere at det ligger begrensninger i programmet. Begrensningene kan f.eks. være at programmet bare kan brukes i en relativt kort periode, at det bare kan behandle begrensede datamengder, eller at det som lages med programmet ikke kan lagres. Slike begrensede versjoner kalles ofte for crippleware.

Dersom det betales løpende vederlag for disposisjonsretten, må man som utgangspunkt legge til grunn at denne er tidsbegrenset. Dette kan ses på som en avtale om leie av programvare, selv om leiebegrepet ikke passer helt på disposisjonsrett til immaterielle goder. Man har bare disposisjonsrett for den perioden man betaler for. En slik begrensning kan avtales slik at disposisjonsretten løper til den blir sagt opp av en av partene, eller den kan avtales for en periode som er fastsatt på forhånd.

En oppsigelse fra leverandøren av en løpende disposisjonsrett vil kunne ramme kunden temmelig hardt. I praksis kan det bety at kunden ikke lenger vil kunne utnytte sine edb-systemer. Leverandøren vil på sin side ikke ha noen særlig interesse av en slik oppsigelse. Sammenligner man med ordinære leieforhold, vil det ikke være noe leieobjekt som leverandøren kan ha behov for å få tilbake for å kunne disponere til andre formål. Slike oppsigelser blir noen ganger benyttet for å presse kunden til å oppgradere til en nyere versjon, selv om kunden egentlig ikke er interessert i dette. Min vurdering er derfor at leverandøren bare bør kunne si opp en slik avtale ved gjentatte og/eller vesentlig mislighold fra kundens side. Selv i slike tilfeller bør kunden ha et rimelig varsel for å avvikle eller endre rutiner basert på bruk av det aktuelle programmet.

Kunden vil derimot kunne ha interesse av å komme ut av en løpende avtale dersom han ikke lenger vil benytte programmet, slik at han slipper å betale for noe han ikke lenger får noen nytte av. En oppsigelse fra kundens side vil ikke ramme leverandøren på annen måte enn at denne ikke lenger får det løpende vederlaget. Når det ikke er balanse i virkningene av en oppsigelse, er det ingen grunn til at oppsigelsesadgangen skal være lik for begge parter.

Hvis de programmer som leveres på slike vilkår er særskilt utviklet for eller tilpasset til kundens behov, kan leverandøren ha et klart behov for å være sikret at vederlaget løper i en viss minimumstid. Leverandøren vil da ha interesse av at kunden binder seg for en viss minimumsperiode, slik at den først kan sies opp med avtalt varsel etter at denne perioden er løpt ut. Gjelder det et standardprogram, vil ikke leverandøren ha en like sterk og beskyttelsesverdig interesse av å kunne binde kunden for en bestemt minimumsperiode, men de kan selvfølgelig ønske å gjøre det likevel.

Ved en ren utviklingsavtale vil jeg ikke anbefale at man avtaler tidsbegrenset disposisjonsrett. Her bør kunden kunne benytte programmet så lenge han selv måtte ønske. Men i praksis vil det ofte være sammensatte leveranser, med en del standardprogrammer og en del brukertilpasset utvikling. Dersom standardprogrammene som de spesielt utviklede programmene skal brukes sammen med leveres med tidsbegrenset disposisjonsrett, vil det ikke bety like mye for kunden å få en varig disposisjonsrett til de spesielt utviklede programmene.

Når en tidsbegrenset disposisjonsrett av en eller annen grunn løper ut, vil kunden ikke lenger ha rett til å benytte programmet. Man bør da kreve at programkopier (både originaler og sikkerhetskopier) m.m. slettes. Det kan også avtales at originalmateriale skal leveres tilbake til leverandøren. Men leverandøren vil ikke ha noe behov for å få tilbake gamle programversjoner og en tilbakelevering vil ikke gi leverandøren noen sikkerhet mot at kunden beholder en kopi, så en tilbakelevering vil i praksis bare bli et fordyrende element for begge parter i forbindelse med avviklingen.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Rett til å foreta endringerNext page: Rettigheter til kodebiblioteker, "run-time moduler", "clip-art" m.v. Next page: