Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Disposisjonsrett for begrenset bruksområde

Next page:
Previous page: Disposisjonsrett begrenset til organisasjon Next page: Rett til å foreta endringer

Vanligvis vil leverandøren være lite interessert i hva kunden bruker programmet til. Men det kan tenkes at leverandøren f.eks. gir spesielle rabatter når programmet skal benyttes til bestemte formål, men at den disposisjonsrett man da får er begrenset til den bruk som faller innenfor formålet.

Slike avtaler synes i praksis særlig å være aktuelle for programmer som leveres til undervisningsformål. Leverandøren av et program vil være interessert i at flest mulig lærer seg å bruke programmet. Det vil gjerne være slik at folk vil foretrekke et system de er kjent med dersom de selv senere skal velge IT-løsninger. Derfor vil det være en fordel for leverandøren om folk får sin opplæring på deres systemer. Av slik grunner kan leverandøren gi store rabatter når programmer skal benyttes til undervisningsformål, men leverandøren kan samtidig ønske å sikre seg at programmer anskaffet på slike betingelser ikke nyttes til annet enn undervisningsformål.

En avtale som begrenser bruksområdet, vil i praksis gjerne være kombinert med en begrensning når det gjelder organisasjon, og gjerne også geografisk sted, f.eks. nærmere angitte undervisningslokaler.

Det er etterhvert blitt vanlig å gi betydelige rabatter til undervisningsinstitusjoner, lærere og elever/studenter. Dette har nok sitt utgangspunkt i at dette har blitt ansett som strategisk viktige målgrupper ved markedsføring av programmer. Men etterhvert har nok dette blitt en nødvendighet for å selge i dette markedet, fordi alle ens konkurrenter tilbyr store rabatter. Det blir en form for rabatt «personlig til Dem», og er ikke koblet med begrensninger i bruksområde.


KDL K94 pkt. 11.2 sier at programmene kun kan brukes til databehandling for egne formål, og at databehandling for andre mot vederlag bare kan foretas etter skriftlig avtale med leverandøren. Det er vanskelig å se begrunnelsen for en slik begrensning, og den vil heller ikke være lett å praktisere. Det er ikke mange som i dag kan sies å drive databehandling for andre, i den betydning at de stiller programmer og datakraft til disposisjon for andre. I dag vil man i de aller fleste tjenesteytende næringer bruke datamaskiner i større eller mindre grad. Det er den tjeneste som ytes, og ikke databehandlingen i seg selv som er det sentrale. Et regnskapsbyrå driver i stor grad databehandling, men de tilbyr likevel regnskapstjenester og ikke databehandlingstjenester. Antageligvis vil en slik klausul i praksis bli undergitt en så innskrenkende tolking at den ikke får noen stor praktisk betydning.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Disposisjonsrett begrenset til organisasjonNext page: Rett til å foreta endringer Next page:

Next page: Rett til å foreta endringer Next page:

Previous page: Previous page: Disposisjonsrett begrenset til organisasjon