Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Disposisjonsrett begrenset til organisasjon

Next page:
Previous page: Disposisjonsrett begrenset til antall brukere Next page: Disposisjonsrett for begrenset bruksområde

Disposisjonsretten kan også avgrenses slik at den gjelder for bruk i en nærmere angitt organisasjon. Man får da det som gjerne omtales som site lisence. Kunden vil ha rett til å fremstille de eksemplarer som er nødvendig for å dekke organisasjonens behov.

Dersom programvare er utviklet spesielt for kunden, og kunden fullt ut eller for det vesentlige har dekket utviklingskostnadene, er det rimelig at kunden fritt kan benytte programmet innenfor egen organisasjon. Selv om leverandøren skulle ha forbeholdt seg retten til videresalg og kunden ikke har slik rett, vil det normalt ikke være rimelig at kunden skal måtte betale noen form for avgift dersom denne utvider bruken innenfor egen organisasjon. Men også dette må fastlegges i avtale, ellers kan kunden bli sittende med en begrenset disposisjonsrett.

Utgangspunktet er at oppdragsgiver ikke har rett til å fremstille flere eksemplarer enn det som er nødvendig for det opprinnelige formålet. Avgjørende i denne vurderingen var hva som var det opprinnelige formålet. Man kan legge til at også her gjelder spesialitetsprinsippet, og det er et punkt hvor det er viktig med ryddig avtaleregulering. I Alcatel STK-dommen(127) uttaler Oslo byrett følgende:

«Det er ikke bevist at det er noen avtale om at programmet var avtalt å brukes for andre anlegg i Alcatel STK og retten finner derfor at Alcatel STK bare kan bruke ett eksemplar av programmet.»

Utfordringen vil her være å avgrense den organisasjon som disposisjonsretten skal gjelde for. Man kan tenke seg at dette skal være en avdeling, et selskap, et konsern, osv. Ved leveringer til det offentlige vil man på tilsvarende måte måtte vurdere om det er en avdeling, en etat, hele statsadministrasjonen, osv.(128) Man vil kunne få en viss veiledning ut fra hvem som står oppført som avtalepart. Men kompetanseforhold i en organisasjon kan være slik at de enkelte avdelinger selv ikke har kompetanse til å inngå denne type avtaler, og at organisasjonen som sådan står som avtalepart selv om det er klart at anskaffelsen gjelder for en nærmere bestemt avdeling. Velger man denne form for avgrensning, bør man derfor foreta en konkret avgrensning i den avtale som inngås.

Når organisasjonen er avgrensningskriterium, bør man også vurdere betydningen av eventuelle organisatoriske endringer som oppkjøp, fusjoner, omorganisering til konsern, andre fisjoner, osv.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Disposisjonsrett begrenset til antall brukereNext page: Disposisjonsrett for begrenset bruksområde Next page: