Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Disposisjonsrett begrenset til antall brukere

Next page:
Previous page: Disposisjonsrett begrenset til bestemt utstyr Next page: Disposisjonsrett begrenset til organisasjon

Et alternativ vil være å begrense disposisjonsretten til hovedtyper av maskiner, samt antall maskiner og/eller brukere. På denne måten vil man begrense kundens rett til å flytte programmet over på maskiner som vil innebære at det gjøres tilgjengelig for flere brukere. Men kunden vil stå fritt til å flytte programmet over på maskiner som vil innebære at kunden får en forbedret ytelse, men uten at bruksmønsteret endres.

En begrensning knyttet til antall brukere kan utformes fra to utgangspunkter. Man kan ta utgangspunkt i det antall brukere som har muligheter til å benytte programmet (samtidig), eller til det antall brukere som faktisk benytter programmet samtidig. En leverandør har full rett til å kreve at en kunde må ha disposisjonsrett til det antall brukere som har mulighet til å benytte programmet. Valget blir også i noen grad om man skal betale en lav pris pr mulig bruker, eller en høyre pris for hver samtidig bruker. Men en kunde har selvfølgelig også full rett til å la være å anskaffe et program på slike vilkår, dersom han finner at det blir for dyrt. Slik sett blir det et hensiktsmessighets- og prisspørsmål.

Ved flerbrukersystemer vil en begrensning til antallet mulige brukere ofte være hensiktsmessig. Her kan det legges til at det på slike systemer vil være lettere å kontrollere antallet brukere.

Ved installasjon i nettverk vil det ikke alltid fremstå som rimelig at man skal måtte betale for alle maskiner som er knyttet til nettet. Noe av fordelen med nettverk er at man skal kunne etablere et sentralt «programbibliotek» som tilknyttede brukere skal kunne utnytte ved behov, selv om den enkeltes behov for slike programmer er begrenset. Det kan kanskje forsvares økonomisk å anskaffe et begrenset antall av et program til spesielle oppgaver, mens det vil være uaktuelt å anskaffe et eksemplar av programmet til hver enkelt bruker i organisasjonen.

Hvilken avgrensningsform som vil være mest hensiktsmessig, avhenger av programtype og bruksmønster for dette programmet i organisasjonen. Enhver maskin må ha et operativsystem. For maskiner i et nettverk vil man også måtte ha kommunikasjonsprogram (nettverksprogram) på alle maskinene, og de må gå det meste av tiden. For denne type program vil det være hensiktsmessig å kreve en disposisjonsrett for hver maskin.

Det synes som om begrensninger knyttet til antall faktiske samtidige brukere er i ferd med å bli mest vanlig. I mangel av tekniske kontrollmuligheter vil det være vanskelig for begge parter å kontrollere at bruken ikke overskrider det avtalen gir rett til. Erkjennelsen av manglende muligheter for kontroll, har gjort at enkelte leverandører inngår avtaler for et beregnet antall brukere, basert på kundens organisasjon og drift. I realiteten innebærer dette at leverandør og kunde kommer til enighet om hvilken pris som skal betales for fri utnyttelse av programmet innenfor en organisasjon, basert på antatt bruk av programmet i denne organisasjonen. Leverandøren må akseptere at man kan ha basert seg på et for lavt antall brukere, og kunden kan risikere at han betaler for flere brukere enn strengt tatt nødvendig.

Begrensning av disposisjonsrett knyttet til antall brukere har den ulempe at de må revideres i takt med at bruksmønsteret endrer seg. Hvis avtalen krever disposisjonsrett pr maskin, vil det være enkelt å administrere endringene. Man vil da måtte utvide antallet disposisjonsretter hver gang man utvider antallet maskiner. Antallet faktiske brukere av et program vil dels kunne endre seg ved at flere brukere knyttes til systemet og dermed får mulighet til å benytte programmet, og dels ved at bruksmønsteret endres. Flere personer kan «oppdage» et program og ta det i bruk, uten at antall tilknyttede brukere øker. Hvis systemet ikke har kontroll- eller logfunksjoner som fanger opp slike endringer i bruksmønsteret, vil man i praksis måtte reforhandle avtalen med jevne mellomrom, basert på fornyede vurderinger av bruksmønster.

Eventuelle endringer eller reforhandlinger av en slik avtale vil kunne knyttes til registrerte endringer i bruksmønster utover en avtalt terskelverdi, til endrede forhold som endrer forutsetningene, til en bestemt tidsperiode og/eller i forbindelse med oppgradering av programvaren. Hva slags løsninger det kan være aktuelt å velge, vil måtte avhenge bl.a. av hva slags program det gjelder og hva slags avtale som ligger i bunnen av dette. Betaler man et løpende vederlag for å utnytte programmene, kan det være hensiktsmessig med periodiske justeringer. Er det betalt et engangs vederlag er det mer nærliggende å knytte det til oppgraderinger. Ved endrede forhold kan være aktuelt å åpne for justering, uansett hvilket av de to tidspunkter man velger som normalt vurderingspunkt.

Blir man for ambisiøs i retning av å lage en avtale som reflekterer et til enhver tid «riktig» bruksmønster, risikerer en å ende med en komplisert og kostbar prosedyre. Også her gjelder det å holde transaksjonskostnadene nede på et nivå som er fornuftig i forhold til de beløp det forhandles om.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Disposisjonsrett begrenset til bestemt utstyrNext page: Disposisjonsrett begrenset til organisasjon Next page: