Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Disposisjonsrett begrenset til bestemt utstyr

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Disposisjonsrett begrenset til antall brukere

Bakgrunnsretten setter ingen begrensninger når det gjelder utstyret som et program skal anvendes på. Dette er et problem i forhold til programmer utviklet for eller som kan brukes på flerbruker-maskiner. Vilkårene kan si at programmet ikke kan installeres på en flerbrukermaskin. Et eksempel på dette finner man i pkt. 1 i Adobes vilkår for programmet ATM.

På en flerbrukermaskin vil antallet samtidige brukere gjerne være bestemt av hva slags maskin programmet installeres på, og ikke av programmet selv. Et og samme program vil på en maskin kanskje kunne benyttes av 8 samtidige brukere, mens det installert på en annen maskin f.eks. vil kunne benyttes av 64 samtidige brukere. Det er derfor lett å forstå at leverandøren vil kreve en høyere pris for programmet når det skal kunne benyttes av 64 enn når det bare skal kunne benyttes av 8. Det er med andre ord ikke likegyldig hva slags maskin programmet skal installeres på.

Ved levering av programmer for denne type maskiner er det vanlig å knytte utnyttelsesretten til en bestemt maskin. SSA K95 pkt. 6.2.b begrenser i utgangspunktet disposisjonsretten til å gjelde det utstyr som omfattes av avtalen, og eventuelt eksisterende utstyr som er nevnt i avtalen. I KDL K94 pkt. 11.2 er disposisjonsretten begrenset til bruk på utstyr som omfattes av avtalen, uten at avtalen sier noe om eksisterende utstyr. Hydros innkjøpsbetingelser gir i pkt. 9.2 et eksempel på den motsatte løsning. Her heter det at «bruksretten er ikke begrenset til bruk på en nærmere bestemt utstyrsenhet».

En fullstendig begrensning til bestemte utstyrsenheter innebærer stramme bindinger for kunden. Den vil derfor i praksis måtte modifiseres noe. Dersom det oppstår feil på det utstyr disposisjonsretten er knyttet til, vil dette kunne innebære at heller ikke programmene kan benyttes. Dette er det tatt høyde for både i SSA K95 pkt. 6.2.d og KDL K94 pkt. 11.2. Begge avtaler forutsetter at man midlertidig kan benytte programmet på annet utstyr.

En noe mykere løsning er at disposisjonsretten er begrenset til utstyrstype, og ikke til bestemte utstyrsenheter. En slik begrensning, i kombinasjon med en begrensning av antallet maskiner som programmet kan installeres på bør i mange tilfeller kunne gi en hensiktsmessig avgrensning for begge parter. I praksis vil det likevel ikke være så mange situasjoner som vil fanges opp av denne utvidelsen. Ved utskifting av utstyr vil kunden vanligvis ikke kjøpe utstyr av samme type som det utstyr som byttes ut, slik at programmene ikke vil kunne flyttes over på det nye utstyret. Den eksplisitte rett til midlertidig bruk på reserveutstyr vil heller ikke overflødiggjøres av en slik bestemmelse, da man ikke kan forutsette at reserveutstyret vil være identisk med det utstyr som benyttes i en vanlig driftssituasjon.

Ved spesielt utviklede programmer kan det i praksis være vanskelig å knytte utnyttelsesretten til bestemt utstyr. Men hvis programmet utvikles for kunden og kunden betaler utviklingskostnadene, bør kunden heller ikke akseptere en slik begrensning. Hvis programmet utvikles for bruk på et eksisterende anlegg, er det mulig å velge en slik regulering. Men hvis programmet utvikles for utstyr som skal anskaffes når programmet er klart til installering, vet man på avtaletidspunktet ikke nøyaktig hvilket utstyr det skal benyttes på.

En begrensning knyttet til spesifisert utstyr vil begrense kundens muligheter til å skifte ut utstyret og overføre programmene til det nye utstyret. Begrensningen innebærer at kunden i slike tilfeller vil måtte inngå ny avtale med programleverandøren. I SSA K95 pkt. 6.2.b kommer man rundt dette ved at kunden har rett til å benytte programmene på andre av kundens anlegg etter å ha varslet leverandøren. KDL K94 pkt. 11.2 vil derimot stenge for dette. Etter min mening er det lite rimelig at kunden ikke skal kunne flytte programmet over på nytt utstyr så lenge dette ikke innebærer en utvidet bruk av programmet. Hvis man benytter KDL K94 ved anskaffelse av utstyr og programmer som skal installeres i nett, vil begrensningen, om avtalen tas på ordet, innebære at man ikke kan skifte ut de enkelte arbeidsstasjoner i nettet og fortsatt benytte programmene, uten fornyelse av avtalen. En begrensning knyttet til bruk på bestemt utstyr, kan være hensiktsmessig ved levering av programmer for sentraliserte flerbruker systemer. Den er derimot mindre egnet for nettverksløsninger og en-bruker systemer.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Disposisjonsrett begrenset til antall brukere Next page:

Previous page: Previous page: Innledning