Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Tredjeparts vilkår

Next page:
Previous page: Utnyttelsesrett etter åndsverkloven § 39h Next page: Avgrensning av disposisjonsrett i kontrakt

Ved levering av en ytelse som bl.a. inkluderer standard programmer vil ikke alltid den leverandør som står i direkte kontraktsforhold til kunden selv ha utviklet programmene, og vil ikke selv ha rettighetene til dem. Som forhandler vil han ha en begrenset rett til å overdra programeksemplarer med tilhørende disposisjonsrett, og eventuelt til å inngå begrensede lisensavtaler. Leverandøren kan ikke overdra bedre rett enn han har selv, og manglende leverandørens eventuelt manglende rett kan ikke ekstingveres av godtroende erverver.(126) Uansett avtale mellom leverandør og kunde, vil kunden med andre ord ikke kunne få bedre rettigheter enn det leverandøren har rett til å overdra i henhold til avtale med tredjemann.

Hvis leverandøren i kontrakten med kunden gir denne rettigheter til programmer som går ut over den rett leverandøren selv har, vil dette kunne være en rettsmangel som pådrar ansvar, se nærmere kapittel 25.

Ved levering av tredjeparts programvare bør en leverandør sørge for at tredjeparts avtalevilkår gjelder for disse programmene. Sett fra leverandørens side er det først og fremst viktig å sikre at han ikke overdrar mer enn han har rett til, for dermed å unngå ansvar for rettsmangler. Men om kunden etter slike tredjeparts vilkår får mer omfattende rettigheter enn det leverandøren gir i sine standardvilkår, er det ingen grunn til at kunden ikke også skal få slike utvidede rettigheter. Det kan f.eks. gjelde rett til å bruke programmet på en hjemmemaskin, se avsnitt 18.7.

En forutsetning for at slike tredjeparts vilkår skal kunne gjøres gjeldende overfor kunden, er at disse er kjent for kunden. Leverandøren kan ikke fri seg fra ethvert rettsmangelsansvar av denne type ved en generell henvisning til at tredjeparts avtalevilkår gjelder. Dersom vilkårene rent faktisk er kjent eller lett tilgjengelige for kunden, vil denne normalt være bundet. Men det mest ryddige vil være å ta disse vilkårene inn som bilag til avtalen.

KDL K94 pkt. 11.1 inneholder en slik henvisning til tredjeparts vilkår. I de svenske avtalene Avtal 90 pkt. 10.2 og LKD 91 pkt. 11.1 finner man også slike bestemmelser. SSA K95 inneholder derimot ikke en slik bestemmelse.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Utnyttelsesrett etter åndsverkloven § 39hNext page: Avgrensning av disposisjonsrett i kontrakt Next page: