Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Utnyttelsesrett etter åndsverkloven § 39h

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Tredjeparts vilkår

Som nevnt i innledningen, får rettmessig erverver av et eksemplar av datamaskinprogram rett til å fremstille de eksemplarer som er nødvendig for den forutsatte bruk av programmet. Problemet er å fastlegge hva slags bruk som er forutsatt.

Det som er helt klart, er at kunden får rett til å installere programmet på én maskin, hvilket vanligvis innebærer fremstilling av ett eksemplar. Videre har kunden rett til å fremstille de midlertidige eksemplar som oppstår når programmet brukes. Dersom kunden ønsker å installere programmet på en annen maskin, må programmet slettes fra den første. Rett til eksemplarfremstilling ut over dette må bygge på en tolkning av anskaffelsens formål, med mindre det er direkte regulert i avtalen.

Når levering av programmer inngår i en mer omfattende avtale om levering av et datasystem, vil en eventuell formålsangivelse i avtalen, se avsnitt 7.2 , også få betydning når man skal fastlegge kundens rett til eksemplarfremstilling i henhold til åvl § 39h. Kunden vil få rett til å fremstille de eksemplarer som er nødvendige for at systemet skal kunne benyttes til det angitte formål.

Det er etterhvert blitt vanlig å installere datamaskiner i nettverk. Dette innebærer at man på alle maskiner i nettet vil kunne starte opp de programmer som er installert på tjenermaskiner i nettet. Spørsmålet blir så om man uten videre har rett til å installere et program i et nettverk. ?vl § 39h gir ikke noe klart svar på dette. Det vil bero på hva som ligger i programmets og anskaffelsens formål. Når man drøfter installasjon i nettverk, må man også skille mellom to hovedformer for nettverksinstallasjon. Den første er at man installerer programmet på en tjenermaskin som gjør at mange kan bruke programmet, men bare på et begrenset antall brukere (en eller flere). Den andre måten innebærer at alle i nettet kan bruke programmet samtidig.

Hvis man anskaffer en nettverksversjon av programmet, må det være klart at denne kan installeres i et nettverk. Får kunden et valg mellom flere alternativer til ulik pris, f.eks. en pris for installasjon på en-bruker maskin, og en annen for nettverksinstallasjon, vil den som velger den billigere en-bruker versjonen ikke ha rett til å installere denne i et nettverk. Men også vanlige en-bruker programmer kan installeres i nett, og det er heller ikke lenger så vanlig å levere særskilte nettverksversjoner av programmer. Man har i stedet ulike installasjonsalternativer for programmet. Det gjør distribusjonen enklere, men det blir samtidig vanskeligere å fastslå hvilken rett kunden har. Hvis installasjonsveiledningen og eventuelt installasjonsprogrammet gir valget mellom lokal installasjon og nettverksinstallasjon, uten klar referanse til eventuelle begrensninger i kundens rett, trekker dette i retning av at kunden kan installere programmet i et nettverk.

Noen leverandører gir i sine vilkår kunden rett til å installere programmet i et nettverk. I Lotus' vilkår heter det f.eks:

«Du kan bruke Programvaren i nettverk dersom du har kjøpt Programvaren i et antall tilsvarende det maksimale antall eksemplarer i bruk samtidig.»

Microsofts vilkår gir kunden en tilsvarende rett, selv om de er formulert noe annerledes. Her heter det:

«PROGRAMVAREN kan installeres på en nettverksserver uten at dette krever særskilt bruksrettsavtale, undre forutsetning av at PROGRAMVAREN ikke brukes på mer enn én datamaskin i nettverket samtidig.»


Såvel Lotus som Microsoft definerer programmet som å være i bruk når det er lastet inn i minnet (RAM) eller er installert på platelager eller annet lagringsmedium. Når avtalene definerer «i bruk» på denne måten, så er det en avtalefestet forutsetning for utvidet bruk, og ikke noe som følger av opphavsretten.

Andre leverandører har vilkår som må oppfattes som et forbud mot nettverksinstallasjon. Som et eksempel kan nevnes Adobes vilkår for ATM (Adobe Type Manager ?? et program for håndtering av skrifttyper), heter det i pkt 1 at det ikke må brukes på et flerbrukersystem.

Man finner også vilkår som på dette punkt er uklare. IBM sier i sine standardvilkår for PC-programvare at programmet bare kan benyttes på en maskin om gangen. Her er det ikke lett å avgjøre om man likevel kan installere programmet på en tjener i et nettverk, med tilsvarende begrensninger som gjelder etter Louts' og Microsofts vilkår.

Kontraktsvilkårene synes her også å variere noe etter hva slags programtype det gjelder. For det som noe unøyaktig kan kalles systemprogramvare, vil man normalt måtte ha disposisjonsrett for det samlede antall maskiner. Det er ganske utenkelig at man kan benytte operativsystemet med en disposisjonsrett på flere maskiner, selv om man bare bruker en maskin om gangen. Det samme vil gjelde nettverksprogramvare m.m. For brukerprogramvare er situasjonen en annen. I en organisasjon kan man ha en del programmer som sjelden benyttes, men som man gjerne vil ha tilgjengelig. En bedrift som ikke driver med grafisk produksjon kan f.eks. være interessert i å ha ett desktop-publishing program tilgjengelig, selv om man ikke bruker det ofte. For slike programmer vil det gi liten mening å kreve disposisjonsrett pr maskin, og det er heller ikke særlig praktisk at det bare kan benyttes på én av maskinene i nettet.

Utgangspunktet bør etter min mening være at et program kan installeres på en slik måte at det kan utnyttes av flere. Men det må innrømmes at dette standpunktet ikke har noen sterk rettskildemessig forankring, og det har ikke vært prøvet for norsk rett. En installasjon i nettverk vil innebære at flere deler det programmet som er installert. Men det vil være begrensninger på hvor mange som har rett til å utnytte programmet samtidig. Har man anskaffet ett eksemplar av et en-bruker program og gjort det tilgjengelig i et nettverk, vil man ikke ha rett til å utnytte programmet på mer enn én maskin om gangen. Hvis kunden ønsker at flere skal kunne benytte programmet samtidig, må han sikre seg rett til dette gjennom avtale med leverandøren.

Det må videre trekkes en grense for hvor stort nettverket kan være før installasjon i nettverket må sies å innebære en spredning utenfor det private området, som kunden ikke har rett til, selv om programmet bare brukes av en om gangen. Men disse spørsmål har til nå i liten grad blitt drøftet i opphavsrettslig teori, og jeg vil ikke gå nærmere inn på dette i denne sammenhengen.

I praksis vil det være vanskelig å kontrollere bruken av et program som er installert i nettverk. Noen programmer har en form for teller som holder orden på hvor mange som har startet programmet. Hvis man f.eks. har rett til å bruke programmet på tre maskiner samtidig, vil den fjerde som forsøker å starte programmet få en melding om at det ikke kan startes før en annen bruker har avsluttet programmet. Men det har vært vanskelig å få slike løsninger til å fungere på en slik måte at de ikke forstyrrer andre funksjoner i nettet, så foreløpig har man ikke noen fullgode tekniske kontrolløsninger. Manglende kontrollmuligheter endrer likevel ikke det rettslige utgangspunktet. Det må videre være klart at kunden står ansvarlig for at programmet i kundens organisasjon ikke brukes i strid med de rettigheter som kunden har fått.

I et kontraktsreguleringsperspektiv er det ikke nødvendig å gå dypt inn i uavklarte problemer om kundens disposisjonsrett. Når man møter slik uklarhet er svaret at dette bør reguleres nærmere i kontrakten mellom partene. Hvordan denne reguleringen kan utformes, drøftes nærmere nedenfor i avsnitt 18.4.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Tredjeparts vilkår Next page:

Next page: Tredjeparts vilkår Next page:

Previous page: Previous page: Innledning